SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet

Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet
31. julij 2022 Slovenski razpisi

SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet

Ugodni krediti za naložbe podjetij v krožno gospodarstvo, lesno-predelovalno verigo ali na področju cestnih prevozov.

Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)

 • Za samostojne podjetnike, mikro, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in zadruge
 • Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 € na projekt.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov projekta.
 • Ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost 3 do 20 let (de minimis).
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, po de minimis ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

V okviru kredita se zagotovijo sredstva, ki jih lahko namenite za izvedbo investicije v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, ki prispeva:

 • k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala;
 • k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov;
 • k optimizaciji delovanja sistemov;
 • h kroženju proizvodov in snovi;
 • k dematerializaciji izdelkov;
 • k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Sredstva po programu lahko uporabite tudi za obratna sredstva..

Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo (LES 1)

 • Za samostojne podjetnike, MSP, velika podjetja in zadruge
 • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.

 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

 • Informativno obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 • Dobo kreditiranja od 2 do 20 let.

 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 6 let.

 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

 • Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

  V okviru kredita se bodo zagotovila sredstva, ki jih lahko namenite za:

  1. Naložbe v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, in sicer za:

 • gradnjo novih obratov* za predelavo lesa v skladu z najboljšo dostopno tehnologijo,
 • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa,

 • novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesnih proizvodov,

 • * Obrat za predelavo lesa: proizvodna enota za proizvodnjo proizvodov iz lesa v dejavnostih obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali proizvodnja pohištva (po SKD 2008, C16 ali C31).

  2. Kritje stroškov, ki so nastali v obdobju 12 mesecev od oddaje vloge za financiranje in obsegajo:

 • nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga,
 • stroške dela in povračila v zvezi z delom,
 • stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu). 
 •  
 • novo tehnološko opremo za nov proces proizvodnje lesnih proizvodov,

 • novo tehnloško opremo za proizvodnjo lesnih proizvodov in povečanje števila zaposlenih, proizvodnje ali dodane vrednosti.

Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (PROMET 1)

 • Za samostojne podjetnike, MSP, velika podjetja in zadruge
 • Kredit v višini od 100.000 € do 800.000 €.

 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov posla

 • Dobo kreditiranja od 6 do 12 let.

 • Moratorij na odplačilo glavnice znaša 2 leti. 

 • Predvidena obrestna mera: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. 

 • Najvišji znesek kredita (tj. 800.000 EUR) se zniža za znesek državnih pomoči (de minimis).
 • Zavarovanje: poroštvo lastnikov gospodarske družbe in/ali drugo ustrezno zavarovanje. 

V okviru kredita vam bodo zagotovljena sredstva, ki jih lahko namenite za kritje celotnih stroškov posla, kar vključuje:

 • stroške blaga, materiala in storitev;
 • stroške dela.

Rok za sklenitev pogodbe
31. 12. 2022. 

Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.