Priprava poslovne dokumentacije

Iščete pot do kredita pri banki in potrebujete prepričljiv poslovni ali finančni načrt? Se pripravljate na veliko investicijo in potrebujete ključne dokumente, kot sta Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ali Investicijski program (IP)?

Na poti do uspešne finančne prihodnosti je ključnega pomena imeti močno, prepričljivo in profesionalno pripravljeno dokumentacijo.

Storitve priprave dokumentacije

Poslovni načrt:

 • Temelj vsakega uspešnega podjetja ali projekta.
 • Ključen za pridobivanje zaupanja bank in investitorjev.
 • Podroben, jasen in strateško zasnovan.

Finančni načrt:

 • Nepogrešljiv za učinkovito finančno upravljanje.
 • Pomemben za napovedovanje prihodkov in stroškov.
 • Omogoča realno oceno finančne vzdržnosti vašega projekta ali podjetja.

Investicijska dokumentacija:

 • DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta):
  • Pomemben korak pri načrtovanju investicij.
  • Zagotavlja jasen pregled projekta, ciljev in pričakovanih rezultatov.
 • Investicijski Program (IP) in projektno izvedbeni zasnovi (PIZ):
  • Podrobno predstavita načrt izvedbe projekta.
  • Sta nujna dokumenta za javne institucije in gospodarske subjekte, ki načrtujejo večje investicije.

 

Ena izmed specializacij ekipe Tiko Pro je priprava dokumentacije po meri in skladno z vašimi specifičnimi potrebami in željami.

 

Zakaj izbrati nas?

Naša ekipa sestoji iz izkušenih strokovnjakov, ki svoje znanje in veščine usmerjajo v individualno prilagoditev vsakega dokumenta. Razumemo, da je vsak projekt edinstven, zato pristopamo s popolno zavzetostjo in pozornostjo do detajlov, da zagotovimo, da je vsak dokument, ki ga pripravimo, ne le skladen z vsemi standardi in zahtevami, ampak tudi odlično orodje za doseganje vaših ciljev. Vzemite svoj prvi korak proti uspehu in nam dovolite, da vam pomagamo pripraviti dokumentacijo, ki bo odprla vrata vašim poslovnim priložnostim.

Preverite več podrobnosti o posameznih vrstah dokumentacije

Poslovni načrt

Poslovni načrt je dokument, ki opisuje podrobnosti in strategije za ustanovitev, razvoj in upravljanje podjetja ali organizacije. Vključuje opis poslovne ideje, ciljev, načrtovanih dejavnosti, finančnih projekcij, trženjskih strategij, organizacijske strukture in druge pomembne informacije.

 

Glavni namen poslovnega načrta je zagotoviti celovit pregled podjetja in opredeliti potrebne korake za dosego uspešnosti in trajnostne rasti. Poslovni načrt služi kot vodilo za vlagatelje, finančne institucije, potencialne partnerje, zaposlene in druge zainteresirane strani, ki želijo pridobiti vpogled v poslovno idejo in načrte podjetja.

 

Poslovni načrt je dinamičen dokument, ki se lahko prilagaja glede na spremembe v notranjem in zunanjem okolju podjetja. Pomembno je redno pregledovanje, posodabljanje in prilagajanje poslovnega načrta, da se ohranja usklajenost s spremenljivimi pogojih in cilji podjetja.

 

Poslovni načrt je ključen dokument za uspešno vodenje podjetja, saj pomaga pri načrtovanju, usmerjanju in nadzoru poslovnih dejavnosti. Prav tako je pomemben za pridobivanje zunanjega financiranja, kot so posojila ali investicije, saj omogoča potencialnim vlagateljem ali posojilodajalcem vpogled v potencial podjetja in donosnost naložbe.

 

Celovit in dobro pripravljen poslovni načrt lahko pomaga podjetju doseči konkurenčno prednost, učinkovito upravljati vire, načrtovati rast in razvoj ter se prilagajati spremembam na trgu. Prav tako služi kot orodje za usklajevanje in komunikacijo zaposlenih ter za izgradnjo zaupanja pri zainteresiranih straneh, kot so partnerji, dobavitelji in stranke.

Finančni načrt

Finančni načrt je sestavni del poslovnega načrta in se osredotoča na finančno plat podjetja. Predstavlja načrtovanje in projekcijo finančnih dejavnikov ter določa strategije za upravljanje denarnih tokov, naložb, financiranja in dosego finančnih ciljev.

 

Glavni cilj finančnega načrta je zagotoviti pregled in nadzor nad finančnimi aktivnostmi podjetja ter omogočiti učinkovito upravljanje s finančnimi viri. Načrtovanje finančnih aktivnosti in projekcije pomagajo pri sprejemanju ključnih finančnih odločitev ter optimizaciji uporabe sredstev.

 

Finančni načrt je ključno orodje za usmerjanje finančnih odločitev in upravljanje finančnih virov podjetja. Omogoča boljše načrtovanje, nadzor in sprejemanje informiranih odločitev v zvezi z upravljanjem denarnih tokov, naložbami, financiranjem, obvladovanjem tveganj in doseganjem finančnih ciljev. Pravilno pripravljen in izvajan finančni načrt pomaga podjetju doseči stabilnost, rast in dolgoročno uspešnost.

Finančno planiranje

Finančno planiranje je proces oblikovanja in upravljanja finančnih virov ter določanja ciljev in strategij za dosego finančne stabilnosti in uspešnosti. Gre za načrtovanje prihodkov, stroškov, naložb, financiranja in upravljanja denarnih tokov organizacije ali posameznika v določenem obdobju.

 

Pri finančnem planiranju se upoštevajo različni dejavniki, kot so pričakovani prihodki, stroški poslovanja, davki, inflacija, tveganja, cilji organizacije ali posameznika ter zunanji dejavniki, kot so gospodarske razmere in zakonodaja.

 

Glavni cilj finančnega planiranja je zagotoviti finančno stabilnost, likvidnost in donosnost. Na podlagi analize finančnih podatkov in pričakovanj se oblikujejo proračuni, projekcije denarnih tokov, ocene prihodkov in stroškov ter načrti za financiranje.

 

Finančno planiranje vključuje naslednje korake:

 1. analiza trenutnega stanja subjekta,

 2. določitev finančnih ciljev, ki jih poslovni načrt zasleduje,

 3. načrtovanje proračuna opredeljenega projekta,

 4. prognoze denarnih tokov poslovanja podjetja v opredeljenem časovnem obdobju,

 5. načrtovanje financiranja projekta in/ali delovanja projekta.

 

Finančno planiranje je ključno za uspešno upravljanje finančnih virov in doseganje finančnih ciljev. Pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev, optimizaciji uporabe sredstev, zmanjševanju stroškov, povečanju donosnosti ter obvladovanju tveganj.

Dokument o identifikaciji investicijskega projekta (DIIP)

Dokument o identifikaciji investicijskega projekta (DIIP) je dokument, ki opredeljuje in analizira ključne vidike in značilnosti investicijskega projekta. Namen DIIP-a je omogočiti celovito oceno projekta ter pridobiti temeljne informacije za odločanje o nadaljnjem izvajanju projekta.

 

DIIP se običajno pripravi v zgodnji fazi projekta, ko se preučuje možnost izvedbe investicijskega projekta. Vsebuje podrobne informacije o projektni ideji, ciljih, obsegu, pričakovanih koristih, tveganjih in finančnih vidikih projekta. Prav tako identificira in analizira vplive projekta na okolje, družbo, gospodarstvo in druge relevantne vidike.

 

Dokument o identifikaciji investicijskega projekta služi kot podlaga za nadaljnje odločanje o izvedbi projekta. Na podlagi analize v DIIP-u se lahko sprejmejo odločitve o izvedljivosti projekta in nadaljnjem financiranju. DIIP lahko služi kot osnova za pridobivanje sredstev in podporo pri odločanju investitorjev, vlade ali drugih zainteresiranih strani.

 

Poleg tega DIIP pomaga identificirati ključne vidike projekta, ki jih je treba upoštevati v naslednjih fazah projekta, kot so načrtovanje, izvedba, nadzor in vrednotenje. Prav tako omogoča vključitev različnih deležnikov in zagotavlja jasno usmeritev za celotno ekipo projekta.

 

DIIP je tako pomemben dokument, ki omogoča celovito razumevanje investicijskega projekta in oceno njegove izvedljivosti. Na podlagi DIIP-a se lahko odloča o nadaljnjem razvoju projekta, pridobivanju potrebnih dovoljenj, iskanju finančnih virov, izbiri izvajalcev in drugih pomembnih dejavnikih, ki vplivajo na uspešno izvedbo projekta.

 

Vendar je pomembno opozoriti, da specifična vsebina DIIP-a lahko variira glede na vrsto projekta, industrijo in druge dejavnike. Priprava DIIP-a običajno zahteva sodelovanje različnih strokovnjakov, vključno s tehničnimi, finančnimi, okoljskimi in družbenimi strokovnjaki, da se zagotovi celovita analiza in ocena projekta.

Predinvesticijska zasnova (PIZ)

Predinvesticijska zasnova je dokument, ki predstavlja podroben načrt investicijskega projekta pred njegovo izvedbo. Namen predinvesticijske zasnove je podrobno preučiti vse vidike projekta, oceniti njegovo izvedljivost in pridobiti potrebna dovoljenja ter sredstva za nadaljnjo izvedbo projekta.

 

Predinvesticijska zasnova je ključen dokument, ki omogoča celovito razumevanje projekta, oceno njegove izvedljivosti ter pripravo na nadaljnje faze projekta, kot so pridobivanje dovoljenj, pridobivanje finančnih sredstev, izvedba projekta in vrednotenje rezultatov. Pomembno je, da predinvesticijska zasnova vsebuje dovolj podrobnosti, da omogoča informirano odločanje in zagotavlja uspešno izvedbo projekta.

 

Priprava predinvesticijske zasnove zahteva sodelovanje različnih strokovnjakov in deležnikov, kot so inženirji, finančni svetovalci, pravni strokovnjaki, okoljski strokovnjaki, družbeni analitiki in drugi, ki prispevajo k svojim področjem znanja in izkušenj. V ta namen se običajno oblikuje interdisciplinarna ekipa, ki sodeluje pri pripravi in usklajevanju predinvesticijske zasnove.

 

Predinvesticijska zasnova je ključna za pridobivanje podpore in sredstev za nadaljnjo izvedbo projekta. Na podlagi zbranih podatkov, analiz in ocen v predinvesticijski zasnovi se odločevalci, investitorji ali finančne institucije odločajo o nadaljnjih korakih, kot so pridobivanje dovoljenj, iskanje investitorjev, pogajanja o financiranju ali izvedba javnega razpisa.

 

Pomembno je omeniti, da predinvesticijska zasnova ni statičen dokument, ampak se lahko prilagaja in posodablja v skladu z novimi informacijami, spremembami okolja ali zahtevami projekta. Med izvajanjem projekta se lahko na podlagi pridobljenih izkušenj in spreminjajočih se okoliščin prilagajajo načrti in strategije.

 

V skupnem smislu je predinvesticijska zasnova ključen korak pri pripravi investicijskega projekta, saj omogoča celovito analizo, načrtovanje in oceno vseh vidikov projekta, kar prispeva k večji verjetnosti uspeha in zmanjšuje tveganja ter nepredvidene težave med izvedbo projekta.

Investicijski program (IP)

Investicijski program je dokument, ki opredeljuje načrtovane investicijske projekte in ukrepe za dosego določenega cilja. Gre za celovit načrt, ki zajema več investicijskih projektov, ki so med seboj povezani in usmerjeni v uresničevanje določene strategije ali razvojnega cilja organizacije, podjetja ali države.

 

Investicijski program je ključni dokument za usmerjanje in usklajevanje investicijskih aktivnosti. Pomaga organizaciji pri načrtovanju, usmerjanju in nadzoru investicijskih projektov, pri pridobivanju potrebnih sredstev ter pri doseganju dolgoročnih ciljev. Prav tako olajša spremljanje napredka, poročanje o rezultatih in prilagajanje strategij glede na spremembe okolja, potrebe in prioritete.

 

Investicijski program se običajno pripravi za določeno obdobje, lahko gre za leto, večletno obdobje ali celo dolgoročni načrt. Vsebuje lahko več faz, pri čemer se projekti izvajajo postopoma, glede na razpoložljive vire in prioritete. Investicijski program se lahko uporablja na različnih ravneh, na primer na ravni države, podjetja, organizacije ali sektorja.

 

Pomembno je, da investicijski program temelji na temeljitih analizah, ocenah in strategijah, ki upoštevajo finančne, tehnične, okoljske, družbene in pravne vidike. Vključuje lahko širok spekter investicijskih projektov, kot so gradnja infrastrukture, razvoj novih izdelkov, tehnološke nadgradnje, širitev zmogljivosti proizvodnje, izboljšanje logističnih sistemov, vzpostavitev novih oddelkov ter drugih projektov, ki prispevajo k razvoju in rasti organizacije.

 

Investicijski program ima več namenov, med katerimi so:

 • Usmerjanje in koordinacija: Investicijski program zagotavlja usmeritev za celotno organizacijo in omogoča usklajevanje med različnimi projekti ter področji delovanja. Zagotavlja strateški okvir za odločanje o investicijah in usmerja resurse v najboljše možne priložnosti.

 • Pridobivanje sredstev: Investicijski program služi kot osnova za pridobivanje finančnih sredstev, bodisi interno bodisi zunanje. S tem omogoča organizaciji, da prepričljivo predstavi svoje potrebe in potencialne donose investitorjem, bankam, skladom ali drugim virom financiranja.

 • Upravljanje tveganj: Investicijski program prepoznava in ocenjuje tveganja, povezana z investicijskimi projekti, ter omogoča razvoj strategij za njihovo obvladovanje. S tem se zmanjšuje negotovost in povečuje verjetnost uspeha investicijskega programa.

 • Poročanje in spremljanje napredka: Investicijski program omogoča sledenje izvedbi projektov, spremljanje napredka in poročanje o doseženih rezultatih. To omogoča pravočasno ukrepanje, identifikacijo morebitnih odstopanj in prilagajanje načrtov glede na spremembe v okolju ali prioritetah.

 

Investicijski program je pomemben strateški instrument za dolgoročno načrtovanje in usmerjanje organizacije ali podjetja. Njegova izvedba zahteva usklajeno delo in sodelovanje različnih deležnikov, vključno z vodstvom organizacije, upravljalci projekta, strokovnjaki, finančnimi institucijami in morebitnimi zunanjimi partnerji.

 

Med izvajanjem investicijskega programa je pomembno stalno spremljanje in vrednotenje doseženih rezultatov ter prilagajanje načrtov in strategij v skladu s spremembami okolja, gospodarskimi pogoji, zakonodajo in drugimi relevantnimi dejavniki. Tako se lahko zagotovi, da se cilji investicijskega programa dosežejo na optimalen način.

 

Investicijski program ima lahko tudi širši vpliv na družbo in okolje. Pri pripravi in izvajanju investicijskega programa je pomembno upoštevati družbeno odgovornost in trajnostne vidike, kot so varstvo okolja, socialna vključenost, ustvarjanje delovnih mest, lokalni razvoj in dolgoročna korist za skupnost.

 

Vsekakor je investicijski program dinamičen dokument, ki se prilagaja spremembam in potrebam organizacije ter deluje kot usmeritev za izvedbo investicijskih projektov v skladu s strateškimi cilji. Pravilno načrtovanje, izvajanje in spremljanje investicijskega programa prispevajo k uspešnemu in učinkovitemu izkoriščanju investicijskih virov ter dosegi želenih rezultatov za organizacijo ali podjetje.

 

Želite pritegniti investitorje z izjemno zasnovanim poslovnim in finančnim načrtom?

Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje.

Kontaktirajte nas

Interdisciplinarnost, srčnost in sinergija ekipe

nam prinašata izjemne rezultate

 • 700+zadovoljnih partnerjev v Sloveniji in tujini
 • 140 mio €uspešno počrpanih sredstev iz javnih razpisov v Sloveniji, na Hrvaškem in na območju EU
 • 94 %uspešnost pri črpanju nepovratnih sredstev pri projektih oddanih v Sloveniji in na Hrvaškem
 • 900+odobrenih projektov v 10-ih letih