Interreg

Evropska kohezijska politika spodbuja in omogoča sodelovanje preko državnih meja. Programi evropskega teritorialnega sodelovanja, t. i. Interreg programi, so programi, ki povezujejo različne regije in države znotraj Evropske unije, sosedske države in države v postopku približevanja Evropski uniji. Interreg programi se financirajo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

ČEZMEJNO SODELOVANJE – INTERREG A

Evropsko čezmejno sodelovanje podpira sodelovanje med regijami NUTS II iz vsaj dveh različnih držav članic, ki ležijo neposredno na meji ali so ji sosednje. Namenjeno je reševanju skupnih prepoznanih izzivov in izkoriščanju še neizkoriščenega potenciala rasti v obmejnih območjih, ob hkratnem spodbujanju procesa sodelovanja za namene celovitega skladnega razvoja Unije.

S proračunom 6,7 milijard evrov, je 73 programov čezmejnega sodelovanja za leta 2021-2027 namenjenih zagonu čezmejnega sodelovanja med sosednjimi regijami in državami.

Želim izvedeti več, kontaktirajte me

TRANSNACIONALNO SODELOVANJE – INTERREG B

Transnacionalno sodelovanje združuje regije iz različnih držav članic na obsežnejših območjih znotraj Evropske unije. Namenjeno je krepitvi sodelovanja in spodbujanju regionalnega razvoja znotraj Unije z uporabo kolektivnega pristopa k reševanju izzivov, ki so skupni več regijam. Program v okviru Sklopa B omogoča podporo širokemu spektru projektov, ki pokrivajo področja kot so inovacije, okoljska trajnost, izboljšanje dostopnosti, razvoj telekomunikacijskih tehnologij in urbani razvoj

Štirinajst programov transnacionalnega sodelovanja bo tudi v prihodnje podpiralo aktivnosti na ravni Evropske unije in onkraj njenih meja. Štirje ključni transnacionalni programi – Interreg za Baltsko morje, Interreg za Podonavje, Interreg IPA Adrion in Interreg za Alpsko regijo – bodo zagotavljali neposredno podporo makroregionalnim strategijam, ki zajemajo specifična geografska področja. Pričakuje se, da bo najmanj 80% njihovega tematskega fokusa usklajeno z ustrezno makroregionalno strategijo.

Prav tako transnacionalni programi, ki so povezani s strategijami posameznih morskih bazenov, kot sta Interreg za Atlantsko območje in Interreg NEXT za Črnomorski bazen, sledijo principu tematske koncentracije.

Ti programi imajo možnost pridobivanja dodatnih finančnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) ali Instrumenta Evropske unije za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje (NDICI).

Želim izvedeti več, kontaktirajte me

MEDREGIONALNO SODELOVANJE – INTERREG C

Medregionalno sodelovanje v okviru Sklopa C je namenjeno krepitvi učinkovitosti kohezijske politike z spodbujanjem izmenjave izkušenj, inovativnih metod in z izgradnjo kapacitet med različnimi regijami.

V programskem obdobju 2021-2027 se bodo nadaljevali štirje ključni programi medregionalnega sodelovanja:

  • Interreg Europe
  • Interact
  • URBACT
  • ESPON.

Za financiranje omenjenih programov je dodeljenih več kot 550 milijonov evrov.

Programi Medregionalnega sodelovanja zajemajo vseh 27 držav članic EU.

Želim izvedeti več, kontaktirajte me

 
INTEGRACIJA ZUNANJIH REGIJ IN NJIHOVEGA SOSEDNJEGA OKOLJA – INTERREG D

V skladu z novo uredbo za obdobje 2021-2027 so posebnosti zunanjih regij priznane s posebnim segmentom, imenovanim Sklop D. Ta je namenjen zagotavljanju podpore specifičnim regijam za učinkovito in preprosto sodelovanje s sosednjimi državami in ozemlji. Segment je namenjen zagotavljanju podpore določenim regijam za učinkovito in preprosto sodelovanje s sosednjimi državami in ozemlji. V ta namen bo izvedenih več razpisov za kombinirano financiranje pod okriljem Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Instrumenta za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje (NDICI), kot ga določa Uredba (EU) 2021/947 Evropskega parlamenta in Sveta.

Sklop D pokriva štiri ključna geografska območja:

  • Amazonija in Karibi,
  • Osrednji Atlantik/Gvinejski zaliv (MAC),
  • Indijski ocean,
  • Mozambiški kanal.

Finančna sredstva, namenjena omenjenim regijam, predstavljajo 3,5% celotnega proračuna INTERREG, kar znaša več kot 280 milijonov evrov, s čimer se poudarja zavezanost k podpori razvoja in sodelovanja v teh regijah.

Želim izvedeti več, kontaktirajte me

 

Bodite prvi obveščeni o vseh virih financiranja - prijavite se na naše novice

Novice o novih priložnostih za financiranje vam pošljemo vsak teden.

Prijava na novice