3 ključni razpisi za investicije podjetij v 2. kvartalu

V drugem kvartalu letošnjega leta bodo na voljo trije pomembni razpisi, ki podjetjem nudijo izjemne priložnosti za financiranje njihovih investicijskih projektov. Razpisi so namenjeni spodbujanju velikih investicij, naložbam v učinkovito rabo energije in razogljičenje ter zagotavljanju povratnih sredstev za lažje najemanje bančnih kreditov.

Datum objave: 9. 04. 2024

1. Spodbujanje velikih investicij (JR INVEST2024-NOO)

Namen razpisa bo podpreti večje investicije za produktivnost, konkurečnost in odpornost gospodarstva ter ohranjanje delovnih mest. Spodbujalo se bo visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne in zelene ter digitalne investicije podjetij.

Upravičenci bodo tako MSP kot velika podjetja, z investicijami višjih vrednosti:

  • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
  • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,
  • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Upravičeni stroški bodo osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva; investicije v stroje in opremo ter gradnjo. V primeru gradnje mora biti investicija v stroje in opremo najmanj 50% celote. 

Za namen razpisa JR INVEST bo na voljo 15,52 mio EUR. 

2. RepowerEU - naložbe v URE in razogljičenje v industriji

Nepovratna sredstva bodo namenjena spodbujanju naložb v ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in razogljičenje v industriji, s ciljem zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv ter povečanjem rabe obnovljivih virov energije. 

Sofinancirane bodo naložbe v nove tehnologije, ki vključujejo:

  • Zmanjšanje porabe energije v industriji.
  • Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz industrijskih dejavnosti.
  • Spodbujanje investicij v hranilnike energije in toplote.

Upravičenci bodo industrijska podjetja vseh velikosti.

Predvidena je objava v 2. kvartalu tega leta, z okvirno višino 42,17 mio EUR. Višina sofinanciranja bo odvisna od uporabljene sheme državnih pomoči, predvideva se do maksimalno 60%.

3. Povratna sredstva - P1 plus 2024

Poleg nepovratnih sredstev pa bodo za podjetja na voljo tudi ugodnejši krediti.

Za večje investicije je napovedan razpis, kjer bodo podjtja lahko pridobila do 80% garancije za kredit, s subvencijo tržne obrestne mere banke. Ob oddaji vloge je izjemno pomembno, da podjetje že pridobi sklep banke o odobritvi kredita. 

Do sredstev bodo upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja z vsaj 1 zaposlenim za polni delovni čas, ki bodo kredite lahko uporabila za:

  • Investicijska vlaganja, kamor sodijo:

- materialne investicije (nakup novih strojev, opreme, nakup ali obnova poslovnega prostora, stroški gradnje)

- nematerialne investicije (nakup licenc, pravic) 

  • Obratna sredstva, kamor sodijo:

- stroški materiala in trgovskega blaga,

- stroški storitev,

- stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).

Višina kredita: do 1,25 mio EUR za investicije ter do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (srednje velika podjetja) ali do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (mikro in mala podjetja).

Za podjetja je ključno, da se na razpise pripravijo vnaprej (že pred objavo) in tako izkoristijo priložnosti za financiranje svojih investicijskih projektov. Pravočasna prijava in dobro pripravljena dokumentacija lahko pomenita ključ do uspeha in pridobitve sredstev.

Za več informacij in podporo pri prijavi na razpise nas kontaktirajte!

Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali pri pripravi in izvedbi vašega projekta.

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.