Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
18 11 - 2022

Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu

Razpisnik:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave:
27.05.2022
Rok za oddajo:
18.11.2022
Višina sofinanciranja:
do 60%

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen: Mikropodjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, predstavljajo okoli 80% vseh podjetij v lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike npr. epidemijo Covid-19, zato je namen tega javnega razpisa spodbuditi razvoj mikropodjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, in ga bomo dosegli s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter stroškov plač ter drugih stroškov v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

UPRAVIČENCI

Mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

 -  C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic). 

UPRAVIČENI STROŠKI

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja),
  • stroški plač in drugi stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa za enega zaposlenega.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000,00 EUR ter največ 50.000,00 EUR

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.