Interreg Slovenija - Avstrija

Life program

Program Interreg Slovenija-Avstrija je namenjen premagovanju skupnih izzivov v čezmejni regiji prek sodelovanja in razvoja vzajemnih rešitev.

Glavni cilj programa Interreg Slovenija-Avstrija je izboljšanje sodelovanja na obmejnih območjih obeh držav na širših strateških področjih, ki obsegajo prilagajanje podnebnim spremembam, krožno gospodarstvo, turizem, kultura ter sodelovanje med institucijami in ljudmi. 

Interreg Slovenija naslavlja tri prednostne naloge:  

 • Odpornejša in bolj trajnostna regija,
 • Sposobnejša in bolj konkurenčna regija,
 • Boljše upravljanje sodelovanja.
Vsaka prednostna naloga ima točno določene cilje in tematska področja ter pričakovane rezultate in širok nabor priporočenih dejavnosti oziroma ukrepov.
Programsko območje

Prednostne naloge
in specifični cilji

Odpornejša
in bolj trajnostna
regija

Prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje nesreč in odpornost na nesreče

Prehod v krožno gospodarstvo

Sposobnejša in bolj konkurenčna regija

 

Razvoj znanj, spretnosti ter kompetenc za delo in življenje

Trajnostni gospodarski razvoj na temelju turističnih in kulturnih potencialov

Boljše upravljanje sodelovanja

Krepitev usklajevanja in sodelovanja med institucijami

Krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi

REŠEVANJE ČEZMEJNIH IZZIVOV

Vrste projektov 

Standardni projekti
(od 160.000 EUR do 1,5 mio EUR sofinanciranja)

Projekti manjših vrednosti
(15.200-30.400 EUR sofinanciranja)

Odstotek sofinanciranja 

80 %

Upravičeni stroški

Stroški osebja, pisarniški stroški, potni in namestitveni stroški, stroški zunanjih izvajalcev, stroški opreme, stroški infrastrukture in gradnje

Trajanje projekta 

Standardni projekti do 36 mesecev
Projekti manjših vrednosti do 12 mesecev

Upravičeni prijavitelji  

Konzorcij vsaj 2 partnerjev (1 iz Slovenije, 1 iz Avstrije)

Rok za oddajo 

Standardni projekti: do 24. septembra 2024 
Projekti manjših vrednosti: trenutno ni rokov

Kdo se lahko prijavi? 

 • Prijavitelji so lahko vse pravne osebe s sedežem na programskem območju, slovenske in avstrijske organizacije zunaj programskega območja pa lahko sodelujejo kot projektni partnerji (izjemoma tudi organizacije iz drugih držav);
 • Prijave predloži konzorcij vsaj dveh organizacij, od katerih mora biti ena iz Slovenije in ena iz Avstrije.
Kaj lahko poveča verjetnost uspeha? 
 • Projekt mora izkazovati čezmejno sodelovanje z jasno dodano vrednostjo in naslavljati utemeljen izziv/problem na programskem območju;
 • Rezultati projekta morajo biti zelo merljivi, trajni in družbeno pomembni ter imeti znaten učinek na širšem programskem območju.
 • Partnerstvo naj bo vsaj za standardne projekte širše od dveh organizacij in sestavljeno iz različnih deležnikov, ki se dopolnjujejo po kompetencah in poslanstvu. 

Kratek pregled ključnih zahtev za prijavitelje

Preden se odločite za sodelovanje, morate na vsa spodnja vprašanja odgovoriti z DA.  

 • Ali je vaš projekt usklajen s cilji programa?  

Projekti morajo neposredno prispevati k ciljem programa, vključevati opredeljene kazalnike in vsebovati vsaj del od predvidenih ukrepov oziroma dejavnosti.

 • Se vaš projekt loteva izziva na inovativen način? 

Vaš pristop k reševanju izziva mora biti nov, vsaj za programsko območje, še bolje pa za celoten Interreg program. Vsebovati mora inovativno komponento, rezultati pa morajo biti ponovljivi in prenosljivi.

 • Ali ima vaš projekt jasne in merljive cilje? 

Vsi Interreg projekti morajo vsebovati številne in izredno natančno opredeljene kazalnike, ki imajo jasne rezultate in prispevke k strateškim ciljem programa. 

 • Ali imate zadostne finančne in operativne zmogljivosti? 

Prijavitelji morajo dokazati zadostno operativno in finančno zmogljivost za uspešno vodenje in dokončanje projekta, vključno z zmožnostjo sofinanciranja lastnega vložka (20 %).  

 

Bodite prvi obveščeni o vseh virih financiranja - prijavite se na naše novice

Novice o novih priložnostih za financiranje vam pošljemo vsak teden.

Prijava na novice