LIFE - Program za okolje in podnebne ukrepe

Life program

Glavni cilji programa LIFE so podpiranje razvoja, izvajanje, spremljanje in uveljavljanje okoljske in podnebne zakonodaje ter politik EU v vseh sektorjih.  

Prednostni sektorji 
Področje okolja 
Podprogram Narava in biotska raznovrstnost 
Podprogram Krožno gospodarstvo in kakovost življenja 
Področje podnebnih ukrepov 
Podprogram Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 
Podprogram Prehod na čisto energijo  
Vrste ukrepov 
Inovativni in strateški ukrepi 
Standardni akcijski projekti  
Strateški projekti 
Drugi ukrepi 
Odstotek sofinanciranja 
do 60 %, odvisno od podprograma/razpisa 
Trajanje projekta 
2-5 let, največ 10 let 
Povprečna vrednost projekta  
od 1 do 10 milijonov EUR 
Področja financiranja 
Prehod na krožno, energetsko učinkovito in podnebno odporno gospodarstvo, povečanje biotske raznovrstnosti ter trajnostno upravljanje vode, tal in zraka. 
Rok za oddajo 
September 2024  - odvisno od vrste projekta 

 

Cilj programa LIFE je prehod na trajnostno, krožno, energetsko učinkovito, podnebno nevtralno in odporno gospodarstvo, ki temelji na obnovljivih virih energije. To vključuje izboljšanje kakovosti okolja in zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Podpira izvajanje in upravljanje omrežja Natura 2000, z vključevanjem ciljev politike EU v različnih sektorjih pa prispeva k ciljem evropskega zelenega dogovora. 

 

LIFE zajema štiri podprograme:  

 • Narava in biotska raznovrstnost,  
 • Krožno gospodarstvo in kakovost življenja,  
 • Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter  
 • Prehod na čisto energijo.  

 

Štirje podprogrami prispevajo k prednostnim nalogam programa LIFE zlasti s 

 • spodbujanjem in vključevanjem izvajanja ciljev politike EU za zaustavitev in odpravo izgube prostoživečih habitatov in vrst v vseh sektorjih ter ciljev Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030; 
 • podporo prehodu na krožno gospodarstvo ter zaščito in izboljšanjem kakovosti naravnih virov EU, med drugim zraka, tal in vode; 
 • podporo izvajanju okvira energetske in podnebne politike do leta 2030, cilja podnebne nevtralnosti EU do leta 2050 in nove strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam; 
 • krepitvijo zmogljivosti, spodbujanjem naložb in podporo izvajanju politik, usmerjenih v energetsko učinkovitost in male obnovljive vire energije; 

 

Kdo se lahko prijavi? 

 

 • Upravičeni subjekti so podjetja, akademske ustanove, nacionalne, regionalne in lokalne uprave ter nevladne organizacije.  
 • Prijave lahko predloži posamezna organizacija ali konzorcij z drugimi evropskimi partnerji. 

 

Kaj lahko poveča verjetnost uspeha? 

 

 • Projekt mora izkazovati inovativnost, možnost razširitve in jasno usklajenost s politikami EU. 
 • Namen projekta je spodbujati inovativne tehnike in pristope, pospeševati široko uporabo uspešnih praks, izboljšati upravljanje in spodbujati naložbe v trajnostne pobude. 

 

Kratek pregled ključnih zahtev za prijavitelje 

 

Preden se odločite za sodelovanje, morate na vsa spodnja vprašanja odgovoriti z DA.  

 • Ali je vaš projekt usklajen s cilji programa?  

Projekti morajo neposredno prispevati k ciljem programa LIFE, kot so trajnost, biotska raznovrstnost, prilagajanje podnebnim spremembam in energetski prehod. 

 

 • Je vaš projekt inovativen? 

Projekti morajo uvajati inovativne tehnike, metode ali pristope, ki jih je mogoče ponoviti ali razširiti ter tako izboljšati najboljše prakse in znanje na zadevnih področjih.  

 

 • Ali ima vaš projekt jasne in merljive cilje? 

Projekti morajo vsebovati specifične, merljive, dosegljive, realistične in pravočasne cilje (SMART), da bi omogočili jasne rezultate in učinke. 

 

 • Ali imate mrežo potencialnih zainteresiranih deležnikov (partnerjev), ki bi sodelovali pri projektu? 

Projekti morajo vključevati zainteresirane deležnike, vključno z javnimi in zasebnimi subjekti, nevladnimi organizacijami in civilno družbo, njihov cilj pa mora biti krepitev zmogljivosti za boljše okoljsko upravljanje.  

 

 • Ali imate zadostne finančne in operativne zmogljivosti? 

Prijavitelji morajo dokazati zadostno operativno in finančno zmogljivost za uspešno vodenje in dokončanje projekta, vključno z zmožnostjo sofinanciranja.  

 

Če želite povečati svoje možnosti za uspeh, pošljite zahtevek TUKAJ

 

Bodite prvi obveščeni o vseh virih financiranja - prijavite se na naše novice

Novice o novih priložnostih za financiranje vam pošljemo vsak teden.

Prijava na novice