Podrobnosti razpisa

Nepovratna sredstva za naložbe v učinkovito rabo energije in razogljičenje

Ime razpisa: Naložbe v URE in razogljičenje v industriji (REPowerEU)

Namen in cilj razpisa

Namen: spodbujanje naložb v ukrepe učinkovite rabe energije in razogljičenje v industriji, ki bodo prispevale k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv ter k pospeševanju zelenega prehoda z izboljšanjem energetske učinkovitosti, razogljičenjem in povečanjem rabe obnovljivih virov energije.


Cilj: podpreti projekte podjetij, ki se osredotočajo na učinkovito rabo energije v industriji, vključno z investicijami v energetsko učinkovitost industrijskih stavb, na razogljičenje oz. zmanjšanje izpustov TGP iz industrijskih dejavnosti preko diverzifikacije energentov in na investicije v hranilnike električne in/ali toplotne energije.

Upravičenci

  • Podjetja - industrija.

Upravičeni stroški

  • Stroški opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

Višina sofinanciranja

Največ do 60%  (odvisno od uporabljene sheme državne pomoči).

Okvirna višina sredstev: 42,17 mio EUR

Predvidena objava: 2. kvartal

V najavi
Velikost podjetja: mikro, mala, srednja, velika - industrija
Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Področje: Učinkovita raba energije-URE
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: Do 60%

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas