Javni razpis za investicije v premogovni regiji SAŠA in Zasavje

Objavljen je nov Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 - 2027. Namen razpisa je spodbuditi gospodarsko prestrukturiranje in zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv z ustvarjanjem novih delovnih mest ter trajnostno naravnanimi investicijami.

Datum objave: 28. 05. 2024

Razpis ima več ključnih ciljev, med drugim dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji, zmanjšanje odvisnosti gospodarstva Zasavske in SAŠA premogovne regije od fosilnih goriv, povečanje števila investicij, tako tujih kot domačih, ter diverzifikacijo gospodarstva v premogovni regiji.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednja in velika podjetja, registrirana kot pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko. Iz razpisa so izključeni javni zavodi, ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih. Upravičenci morajo biti iz regije SAŠA (Savinjsko-Šaleška) ali Zasavje, pri čemer so natančneje določena ožja in širša vplivna območja.

Med ožja vplivna območja v Zasavju sodijo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, širše vplivno območje pa vključuje občino Litija. V regiji SAŠA pa med ožja vplivna območja sodijo Mestna občina Velenje ter občini Šmartno ob Paki in Šoštanj, širše vplivno območje pa vključuje občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.

Upravičeni stroški vključujejo:

  • stroške gradnje; pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije ter zunanjo ureditev,
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, kot so zemljišča, zgradbe, stroji in oprema, pri čemer morajo stroji in oprema predstavljati najmanj 50 % vrednosti operacije,
  • stroški zakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, kot so prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,
  • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme.

Višina sofinanciranja je določena glede na velikost podjetja. Mikro in mala podjetja lahko pridobijo do 50 % upravičenih stroškov, srednja podjetja do 40 %, velika podjetja pa do 30 % upravičenih stroškov. Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10 %, odvisno od meril za ocenjevanje.

Če želite prispevati k trajnostnemu razvoju in diverzifikaciji vašega poslovanja, se prijavite na ta razpis.

Za več informacij in pomoč pri prijavi nas kontaktirajte!

KONTAKTIRAJTE NAS

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.