Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Izkoristite aktualne razpise za nepovratna sredstva in ugodne kredite!
03. maj 2022 Novice

Izkoristite aktualne razpise za nepovratna sredstva in ugodne kredite!

Izkoristite aktualne razpise, ki so vam na voljo za pridobitev nepovratnih sredstev ali ugodnih kreditov s subvencionirano obrestno mero, ki jih ponuja Slovenski podjetniški sklad.

UGODNI KREDITI

P1 PLUS 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

MSP z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas, bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z ročnostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Garancije SPS-a za podjetja predstavljajo ugodno zavarovanje bančnega kredita, hkrati pa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35/0,60/0,85 %, odvisno od vrste garancije.

Upravičeni stroški investicije in/ali obratna sredstva.

VEČhttps://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/p1-plus-2022

P1 COVID 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

80% garancija sklada za MSP z vsaj 1 zaposlenim za polni delovni čas, ki so utrpela upad prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019. Kredit v višini do 100.000 EUR za mikro in mala ter do 200.000 za srednja podjetja, za obratna sredstva. Obrestna mera 6mesečni EURIBOR + 0,35%, ročnost do 5 let in do 6 mesecev moratorija.

Krediti morajo biti predhodno odobreni s strani banke.

Več o razpisu tukaj: https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/p1-covid-2022

NEPOVRATNA SREDSTVA

DEMO-PILOTNI PROJEKTI

Na razpis se lahko prijavijo tako MSP kot tudi velika podjetja. Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do osmih podjetij oz. samostojnih podjetnikov posameznikov.

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 30 mio EUR.

Podjetje lahko prejme do 60% nepovratnih sredstev, odvisno od velikosti podjetja in lokacije.

Upravičeni stroški so stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev ter posredni stroški (material, zaloge ipd.) za pilotne projekte ter stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za demonstracijske projekte.

Velik poudarek je na področju zelenega prehoda in krožnega gospodarstva.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj: https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-okrevanje-in-odpornost-s-pilotno-demonstracijskimi-projekti

PREDELAVA LESA – NOO LES

Odprt je razpis za spodbujanje večje predelave lesa.

Podjetje lahko pridobi od 25 do 50% nepovratnih sredstev, odvisno od velikosti podjetja in območja. Prijavijo se lahko MSP z registrirano dejavnostjo C16 ali C31. Upravičeni stroški so stroški gradnje, nakupa opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih osnovnih sredstev. Vsi upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom.

Višina razpisanih sredstev na tem javnem razpisu je 28 mio EUR.

Več informacij o razpisu tukaj: https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les

EKO SKLAD

Eko sklad je ponovno odprl razpis za energetsko učinkovitost poslovnih stavb. 

Za nepovratna sredstva je na voljo 5 mio EUR, posamezno podjetje pa lahko prejme 20% nepovratnih sredstev (oz. do 200.000 EUR po "de minimis"). 

Podjetje lahko zaprosi tudi  za ugodni kredit, in sicer v vrednosti do 80% upravičenih stroškov naložbe. Obrestna mera je trimesečni EURIBOR +1,3%. 

Roka za oddajo ni, razpis bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj: https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-poziv-92fs-po21-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo

Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

Upravičeni strošek so stroški dela zaposlenega raziskovalca, ki bodo nastanejo v obdobju upravičenosti stroškov v 12 mesecih. Višina sofinanciranja projekta znaša največ do vključno 9.991,90 EUR / zaposlenega raziskovalca.

Rok za oddajo vlog: od 9.5. do 31.5.2022

Več informacij tukaj: https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-poziv-varovanje-inovacijskega-potenciala

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.