Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
01 09 - 2022

P1 plus 2022

Razpisnik:
Slovenski podjetniški sklad
Datum objave:
15.04.2022
Rok za oddajo:
01.09., 15.09., 01.10.,15.10.
Višina sofinanciranja:
Kredit do 1.250.000 EUR

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: - za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa:

- olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,

- spodbujati rast in razvoj MSP,

- krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,

- spodbujanje zasebnih vlaganj.

UPRAVIČENCI

- Mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih.

UPRAVIČENI STROŠKI

INVESTICIJE:

- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekta;

- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc

​OBRATNA SREDSTVA:

- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

- izdatki za opravljene storitve;

- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

KREDITNI POGOJI

Razvojne garancije (investicije) 

  • 60% - 80% garancije Sklada
  • 6 mesečni EURIBOR +0,35% do +0,85%
  • ročnost 1,5 - 10 let
  • moratorij do 24 mesecev
  • max. znesek kredita 1.250.000 EUR

Mikrogarancije (obratna sredstva) 

  • 60% - 80% garancije Sklada
  • 6 mesečni EURIBOR +0,35% do +0,60%
  • ročnost 1,5 - 5 let
  • moratorij do 6 mesecev
  • max. znesek kredita 200.000 EUR

Podjetje mora za prijavo na razpis pridobiti bančni sklep o odobritvi kredita.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam