Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
05 09 - 2022

P1 COVID 2022

Razpisnik:
Slovenski podjetniški sklad
Datum objave:
08.04.2022
Rok za oddajo:
05.09., 20.09., 05.10., 20.10.
Višina sofinanciranja:
Kredit do 100.000 oz. do 200.000

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta P1 Covid 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

- za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,

- za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa:

- omilitev posledic epidemija COVID-19 na poslovanje MSP,

- olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,

- spodbujati rast in razvoj MSP,

- krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

UPRAVIČENCI

Mikro, mala in srednje velika podjetja.

Razpis P1 COVID 2022 je namenjen podjetjem, ki so utrpela upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019.

UPRAVIČENI STROŠKI

OBRATNA SREDSTVA:

- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

- izdatki za opravljene storitve;

- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Upravičeni stroški morajo nastati v obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2023.

KREDITNI POGOJI

- 80% garancija Sklada

- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,

- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,35%,

- ročnost kredita: 1,5 do 5 let,

- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita).

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam