Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Razpisi za nepovratna sredstva v lesni industriji
30. maj 2022 Novice

Razpisi za nepovratna sredstva v lesni industriji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavil 2 nova aktualna razpisa za lesarstvo. Eden izmed teh je spodbujanje večje predelave lesa za MSP, drugi za mikropodjetja z do 5 zaposlenimi.

V mesecu marcu je bil preko MGRT objavljen razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo, s kratico NOO LES.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Projekti se bodo lahko izvajali na območjih določenih v Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2022-2027 in sicer na:
- območjih »a«  in
- območjih »c«.


Karto regionalne pomoči si lahko ogledate tukaj : https://www.tiko-pro.si/kohezijske-regije

Upravičeni stroški po tem razpisu so

  • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje),
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi najboljše razpoložljive tehnologije),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,

ki morajo biti neposredno povezani s projektom.

Višina sofinanciranja projektov je odvisna od velikosti podjetja (mikro, malo srednje podjetje) in od lokacije projekta, giba se med 20 - 50%.

Naslednji rok za oddajo vlog je 01.09.2022

Več o razpisu na tej povezavi.

Konec meseca maja pa je Ministrstvo odprlo še en aktualen razpis za lesarje, in sicer mikropodjetja, ki imajo do 5 zaposlenih. 

Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. 

Prijavijo se lahko mikro podjetja, ki imajo maksimalno 5 zaposlenih in imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic). 

Upravičeni stroški po razpisu so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja),
  • stroški plač in drugi stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa za enega zaposlenega.

Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000,00 EUR ter največ 50.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 30.06.2022.

Več o razpisu na tej povezavi.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.