Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Napovedujemo: Ukrepi vlade za omilitev posledic epidemije koronavirusa za gospodarstvo in posameznike
24. marec 2020 Novice

Napovedujemo: Ukrepi vlade za omilitev posledic epidemije koronavirusa za gospodarstvo in posameznike

Vlada je danes predstavila smernice zakona za nove ukrepe pomoči posameznikom in gospodarstvu. Ukrepi zajemajo tako pomoč podjetjem, samozaposlenim kot tudi najranljivejšim skupinam v državi. 

Ukrepi se navezujejo na različna področja. Spodaj povzemamo nekaj najpomembnejših ukrepov, tako za podjetja kot tudi za posameznike.

 1. Ohranjanje delovnih mest
  • Država bo plačevala vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju in dodatno sofinancirala 20 odstotkov neto nadomestila zaposlenim.
  • Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v epidemiji bo od prvega dne kril ZZZS, in ne delodajalec.
  • Zaposleni v kritičnih dejavnostih bodo po odločitvi predstojnikov dobili dodatke za nevarno delo in dodatne obremenitve od 10 do 200 odstotkov osnovne plače.
 2. Izboljšanje socialnega položaja ljudi
  • Status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile (varstvo otrok, ne morejo priti na delo...), se izenači s statusom delavcev na čakanju.
  • Delavcu, ki bo v času epidemije izgubil službo, bo od prvega dne avtomatično pripadalo nadomestilo za brezposelnost.
  • Gospodinjstva ne plačujejo javnih storitev, ki se ne izvajajo (recimo varstva otrok v vrtcih).
  • Upokojencem se bo izplačalo solidarnostni dodatek glede na višino njihove pokojnine.
 3. Ukrepi za samozaposlene
  • Samozaposleni, ki bodo preko e-aplikacije razglasili prizadetost zaradi krize, bodo prejeli izredno pomoč. Če se ugotovi, da izjava ni bila resnična, bo pomoč potrebno vrniti.
  • Samozaposleni, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dela ali je to bistveno zmanjšano, bodo dobili mesečni temeljni dogodek v višini 70 odstotkov neto minimalne plače.
  • Prizadetim samozaposlenim prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država.
  • Plačilo akontacije dohodnine se odloži do odmere dohodnine za leto 2020.
 4. Ukrepi za podjetja
  • Prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju tako za delodajalce kot delojemalca plačuje država. Pravice zavarovancev se ohranjajo.
  • Vzpostavljena bo garancijska shema in omogočen odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država bo sredstva zagotovila z dokapitalizacijo ali poroštvom.
  • Zamrznilo se bo plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dobiček iz dejavnosti za samostojne podjetnike.
  • Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev javnemu sektorju.
  • Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na osem dni.
  • Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada se preusmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravila, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa.
 5. Zmanjšanje plač in sejnin
  • Vse sejnine in druga denarna nadomestila nadzornikom v državnih družbah se znižajo za 30 odstotkov.
  •  Vse funkcionarske plače na državni ravni se znižajo za 30 odstotkov.
 6. Pomoč kmetom in ribičem
  • Kmetom, obolelim za Covid-19 se dodeli finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo v višini 80 odstotkov minimalne plače. Prispevki se odpišejo in štejejo za plačane.
  • Do odloga plačila prispevkov je upravičen kmet, ki je vključen v sistem socialnih zavarovanj.
  • Plačilo dajatve za katastrski dohodek za leto 2020 se bo lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev znižalo za polovico.
  • Kmetijska gospodarstva bi za izpad prihodka prejela nadomestila.
  • Ribiči so upravičeni do nadomestila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40 odstotkov celotnega nadomestila.
  • Gojiteljem školjk se zniža plačilo vodnega povračila v višini 40 odstotkov od celotne vrednosti.
 7. Javna naročila
  • Mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, tako imenovanih evidenčnih naročil, se povišajo z 20.000 evrov za blago in storitve na 40.000 evrov ter za gradnje na 80.000 evrov.
  • Občinam se naloži samostojno izvajanje javnih naročil.

O predlogu zakona bo vlada odločala predvidoma v petek, ko ga bo tudi poslala v parlament v sprejem. Parlament naj bi tako o zakonu odločal na izredni seji, v naslednjem tednu.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.