Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Ugodna posojila za podjetja v letu 2023 za investicije, energetske ukrepe in razvoj
28. februar 2023 Novice

Ugodna posojila za podjetja v letu 2023 za investicije, energetske ukrepe in razvoj

Za namen investicij ter blažitev energetske krize bodo za podjetja v tem letu na voljo povratna sredstva, z garancijami in subvencijo obrestne mere.

Ugodna posojila bodo objavile podporne institucije in SID banka, v sodelovanju z MGTŠ. Gre za posojila z elementi državne pomoči, kar pomeni nižjo obrestno mero od tržne bančne, garancijo za zavarovanje, daljšo ročnost kredita in možnostjo moratorija na odplačilo.

Interventna posojila za blažitev energetske krize

V letu 2023 bosta na voljo novi interventni posojili za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize. V 2. kvartalu tega leta se pričakuje objava SID banke, sredstev bo na voljo 100 mio EUR, konec leta, v zadnjem kvartalu pa še objava SPS, z 10 mio EUR sredstev za mikro, mala in srednje velika podjetja. Kredit boste podjetja lahko vzela tako za namen investicije kot obratnih sredstev.

Razpis za mikrokredite preko Slovenskega podjetniškega sklada

Ministrstvo je za prvi kvartal napovedalo tudi objavo že dobro poznanega razpisa P1 plus preko SPS. Za ta namen je predvidenih 66 mio EUR. Sklad podjetjem poda garancijo za bančno posojilo ter subvencionira tržno obrestno mero.

Načrtovane so tudi objave mikrokreditov, in sicer 10 mio EUR za krizno-likvidnostni kredit P7CE ter 5 mio EUR za mikrokredite za podjetja na obmejnih problemskih območjih P7R. Covid krediti bodo namenjeni podjetjem, ki se še vedno spopadajo s posledicami epidemije, in sicer za financiranje manjših naložb in tekočega poslovanja.

Prav tako bo tudi letos na voljo semenski in tvegani kapital, in sicer 1,6 milijona evrov, od tega 0,68 milijona evrov za konvertibilna posojila.

Posojila za lesarsko panogo

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) za leto 2023 napoveduje izvajanje štirih posojilnih produktov, za katere bodo skupaj namenili 16 milijonov evrov. V drugem kvartalu pričakujemo odprtje razpisa »Bizi les«, ki bo namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s. p. s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva. Načrtovana vrednost sredstev za 2023 je 5 mio EUR.

Ostalo

Na voljo bodo tudi premostitvena posojila za projekte, ki so dobili odobrena sredstva prek nacionalnih ali evropskih razpisov (Bizi PF), BIZI zadruge, razpis za spodbujanje razvoja zadrug ter Bizi Optim energije, ki bo namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s. p., ki vlagajo v projekte s ciljem energetske in emisijske učinkovitosti.

Vse te razpise za povratna sredstva pričakujemo v 2. kvartalu tega leta.

SID banka – razvoj in investicije

Poleg nepovratnih sredstev za namen razvoja ter raziskav v podjetjih, so in bodo tudi v tem letu še naprej na voljo krediti.  SID banka bo v tem letu nadaljevala z že poznanimi programi, napovedujejo pa tudi nove.

Podjetjem, ki imajo najmanj dva zaposlena in poslujejo najmanj dve leti, so do porabe sredstev na voljo posojila v višini najmanj 100.000 EUR po programih financiranja:

  • naložbenih projektov v gospodarstvu (Naložbe 3) za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva: za projekte, raziskave in razvoj, zaposlovanje težje zaposljivih oseb, spodbujanje znanja in izobraževanja, varovanje okolja in energetsko učinkovitost, regionalni razvoj, stanovanjsko področje ter gospodarsko in javno infrastrukturo;
  • naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1) za naložbe v izgradnjo, obnovo ali nakup gostinskih in namestitvenih zmogljivosti, turistične infrastrukture in turističnih znamenitosti ter obratni kapital za nabavno vrednost blaga in stroške dela;
  • naložb v gozdno-lesno verigo (LES 1) za naložbe v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva za gradnjo novih oziroma tehnološko posodobitev obstoječih obratov, novo tehnološko opremo in tudi kritje stroškov, ki so nastali v obdobju 12 mesecev od oddaje vloge za financiranje;
  • tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3), katerih cilj je nov ali bistveno izboljšan izdelek, proces ali storitev, ki je nov za kreditojemalca, ni pa nujno tudi nov na trgu;
  • naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI), in sicer neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za povečanje raznovrstnosti proizvodnje, bistvene spremembe in izboljšave proizvodnje, procesov ali proizvodov/storitev.

Vsi trenutno odprti razpisi na voljo TUKAJ

Za več informacij ter svetovanje, pripravo razpisne dokumentacije nam lahko pišete na info@tiko-pro.si

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.