Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
SID banka aprila z novimi produkti v višini 800 mio eur za premostitev finančnih težav v podjetjih
18. marec 2020 Novice

SID banka aprila z novimi produkti v višini 800 mio eur za premostitev finančnih težav v podjetjih

SID banka bo skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo malim, srednjim in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.

SID banka bo s temi produkti reševala predvsem:
  • likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov,
  • težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje,
  • težave v dobaviteljskih verigah in
  • težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah.
Spremenjeni oziroma dopolnjeni bodo nekateri že na trgu obstoječi finančni produkti (vir: SID banka):
  1. S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem želijo MSP in velikim podjetjem s turističnega sektorja pomagati obvladovati likvidnostne krče. Razširiti nameravajo namen kredita, poleg namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), tudi na obratni kapital. Slednje bodo razširili tudi na gostinstvo. Ukrep se bo izvedel v okviru obstoječe kvote posojilnega sklada za trajnostni turizem v vrednosti 160 mio EUR, ki jo bodo deloma, in sicer v kvoti 100 mio EUR, prilagodili navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa.
  2. S spremembami v okviru posojilnega sklada za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja, bodo omogočili do 12-letno financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali obratnega kapitala oz. poslovanja, brez dosedanje omejitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij za MSP. Trgu nameravajo iz tega naslova ponuditi 50 mio EUR in sicer s prerazporeditvijo iz obstoječih programov tega posojilnega sklada.
  3. Za namene posrednega financiranja (preko vaših skrbnikov v NLB, NKBM, Abanka, Adicco bank, Gorenjska banka, Sberbank in Hranilnici Lon) banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR sredstev SID banke. Tu predvidene prilagoditve se bodo izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer bo omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje
  4. SID banka pripravlja tudi program financiranja, ki bo MSP in velikim podjetjem nudil kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke po obstoječi shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt bo na voljo v okvirni kvoti 50 mio EUR, sredstva bo mogoče koristiti 6 mesecev.
  5. Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz in v odvisnosti od okoliščin posameznega primera zagotovila kritje (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih in nekomercialnih tveganj, vezanih na posledice koronavirusa. Proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig kot tudi možnosti zagotovitve zavarovanja po principu uvoz za izvoz.
Obstoječi produkti v obliki posojih v sektorju turizem in potrpežljivih posojil so že na voljo na spletni strani SID banke. Prav tako so na spletni strani SID banke že dostopni obstoječi instrumenti posrednega financiranja podjetij preko bank in zavarovalni instrumenti.

SID banka hkrati pripravlja uvedbo portfeljskih garancij v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta.

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke.
 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.