Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
30 september 2020

Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

Datum objave:
21.6.2019
Rok za oddajo:
30.9.2020, 23.4.2021
Višina sofinanciranja:
100% financiranje za sklop A, 50% financiranje za sklop B

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.

Cilji javnega razpisa se bodo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:

  • vključitev vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij v proces trajnostne poslovne strateške transformacije, v katerem bodo pripravila trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele ter predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij
  • finančna podpora vsaj 60 izvedbenih projektov podjetij, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju trajnostnih poslovnih strategij podjetij

Regija izvajanja

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

  • Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
  • Kohezijska regija zahodna Slovenija.

Upravičenci

Na javnem razpisu lahko sodelujejo mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p. ali z.o.o.) z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi, ki so pripravljena na celovit in intenziven proces, v katerem skupaj s strokovnjaki pripravijo nove trajnostne poslovne/korporacijske strategije, trajnostne poslovne modele in izvedbene projekte.

Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.

Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016-2017, ki jo je izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega razpisa.

Upravičeni stroški

Sklop A:

Shema državne pomoči Upravičeni stroški Intenzivnost pomoči Maksimalni znesek pomoči na upravičenca
De minimis Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve 100 % 24.250,00 EUR

 

Izvajanje aktivnosti v okviru sklopa A je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Prejemniki sredstev prejeto pomoč do največ 24.250,00 EUR upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije.  

Agencija ne krije stroškov dela in potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v Akademiji TPSMP oz Sklopu A. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami. 

Sklop B:

Shema državne pomoči

Upravičeni stroški

Intenzivnost pomoči

Maksimalni znesek pomoči na upravičenca

MSP

Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve

Do vključno 50 % upravičenih stroškov

100.000,00 EUR

RRI

Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški osebja

Stroški uporabe osnovnih sredstev: instrumentov, opreme, objektov in zemljišč v obsegu ter za obdobje uporabe v izvedbenem projektu

Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov na podlagi strogo poslovnega odnosa

Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot neposredna posledica izvedbenega projekta

 

V okviru izvajanja Sklopa B prijavitelji/prejemniki sredstev prejmejo finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev (subvencije) za izvedbo predlaganih projektov.

Roki za oddajo vlog

Predvidenih je 5 rokov za oddajo vlog za sklop A:

  • rok: 19.07.2019 (potekel)
  • rok: 29.11.2019 (potekel)
  • rok: 05.06.2020
  • rok: 30.09.2020
  • rok: 23.04.2021

Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko odda vlogo/predlog  oz. predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji razpisani rok v okviru tega javnega razpisa. Ob pravočasni oddaji predloga izvedbenega projekta in ob izpolnjevanju vseh dodatnih posebnih pogojev za vključitev v Sklop B, se bo s prijaviteljem sklenila pogodba o vključitvi v Sklop B in se bo predlog izvedbenega projekta vključil v postopek ocenjevanja.

V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam