Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
11 11 - 2020

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Razpisnik:
Slovenski podjetniški sklad
Datum objave:
17.7.2020
Rok za oddajo:
11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.
Višina sofinanciranja:
do 45 %

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so: - spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in - povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in - spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in - spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem. 

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali

- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021), (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu). 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so:

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),

- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),

- stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih.

Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.

Kohezijska regija zahodna Slovenija:

srednja podjetja največ 20 % mikro in mala podjetja največ 30 %. 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam