Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
30 11 - 2020

PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razpisnik:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave:
6.12.2019
Rok za oddajo:
1. 9. 2020 do 30. 11. 2020
Višina sofinanciranja:
do 75 %

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa so:

a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,

               b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

UPRAVIČENCI

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo. 

Upravičeno območje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

 1. 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 2. 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
 3. 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 4. 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
 5. 56.101 (restavracije in gostilne).

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:                                                             

 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost, *
 2. stroški informiranja in komuniciranja,
 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Minimalna načrtovana vrednost projekta: 50.000 eur. Maksimalna višina subvencije 200.000 eur (de minimis).

*Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

 • celovita energetska obnova stavb,
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
 • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)

ROK ZA ODDAJO VLOG

Za razpis sta predvidena še 2 roka za oddajo vlog:

 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam