Krediti SID banke prek Sklada skladov (MSP, RRI)

Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
DO PORABE

Krediti SID banke prek Sklada skladov (MSP, RRI)

Razpisnik:
SID banka
Datum objave:
23.12.2022
Rok za oddajo:
do porabe sredstev
Višina sofinanciranja:
povratna sredstva

Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

 • Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.
 • Kredit v višini od 30.000  do 10.000.000 €.
 • Dobo kreditiranja od 3 do 10 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Sredstva kredita lahko namenite za:

 • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.
 • Finančni in poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev, pri čemer kreditojemalec mora dokazati, da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opredmetenih osnovnih sredstev.

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita. 

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

 • Zagonsko podjetje oziroma start-up.
 • Samostojni podjetnik.
 • Malo in srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruge.
 • Socialno podjetje.
 • Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.
 • Dobo kreditiranja od 3 do 9 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (od 1 do 3 let). Mesečna odplačila.
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.

Program temelji na shemi pomoči »de minimis«.

Sredstva za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva za:

 • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve.
 • Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti.
 • Bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Naložbe, povezane s projektom, ki je bil podprt z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij.

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

 • Gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.
 • Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.
 • Dobo kreditiranja od 1 do 10 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita. 

Upravičeni stroški nastanejo v okviru projekta in vključujejo:

 • nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
 • nabavno vrednost storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba;
 • finančne odhodke za zakup opredmetenih osnovnih sredstev (finančni najem);
 • stroške dela
 • in pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV) obračunan pri katerem izmed zgoraj naštetih tipov stroškov.

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam