Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
31 12 - 2023

Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Razpisnik:
Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave:
29.7.2022
Rok za oddajo:
31.12.2023 oz. do porabe
Višina sofinanciranja:
Kredit 50.000 - 1.000.000

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj - spodbujanje razvoja v gospodarstvu.

UPRAVIČENCI

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in sicer
  • zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec ter
  • v primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi druge oblike zasebnikov, kot so registrirani sobodajalec, samostojni novinar, izvršitelj,
   notar, odvetnik, lekarnar, samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva

- Učinkovita raba energije za naložbe na pod­ročju:

 • naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
 • izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnje energijsko učinkovitih elektromotor­jev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedbe sistema upravljanja z energijo,
 • energetske učinkovitosti v tehnološkem pro­cesu
 • naprav za samooskrbo ali proizvodnjo električne energije, ogrevanje oziroma hlajenje ter za pripravo sanitarne tople vode oziroma toplote iz obnovljivih virov energije, vključno z gradbenimi deli na objektu za postavitev naprav..

- Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spre­membam za naložbe na področju:

- toplotne izolacije, in sicer:

 • fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • tal na terenu ali tal nad neogrevanim pro­storom/kletjo v stavbi,
 • ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

- zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

- vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer:

 • toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • kurilne naprave na lesno biomaso za cen­tralno ogrevanje stavbe,
 • toplotne postaje ali vgradnja toplotne po­staje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • prezračevanja z vračanjem toplote odpa­dnega zraka v stavbi,
 • sistema ogrevanja v stavbi,

- zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 7. 2021.

KREDITNI POGOJI

 • Min: 50.000 €
 • Max: 1,0 mio €
 • 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam