JAVNI POZIV 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom

Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
DO PORABE

JAVNI POZIV 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom

Razpisnik:
Eko sklad
Datum objave:
30.12.2022
Rok za oddajo:
do porabe
Višina sofinanciranja:
do 25%

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

UPRAVIČENCI

Pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so investitorji in:
- lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
- solastniki zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:

− nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije);
− nakupa baterijskega hranilnika električne energije;
− montaže naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ter zagona sistema;
− montaže naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije) ter zagona sistema;
− pripadajočih električnih inštalacij in opreme.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

- 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,

- 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam