Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
27. januar 2019 RazpisiSlovenski razpisi

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk. 

Namen in cilji razpisa

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:

 • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
 • prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
 • prevoda prijave.

Upravičenci

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. 

MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

Upravičeni stroški

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Čas trajanje projekta je 12 mesecev.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
 • Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
 • Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

 • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL) ter je dostopen na naslovu TUKAJ,
 • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov (na mednarodni ravni) TUKAJ,
 • prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Namen in cilji razpisa

Višina sredstev, ki je na razpolago: 1.500.000,00 eur 

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

Višina subvencije je 60%. 

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja je 1.000,00 eur. Maksimalna stopnja sofinanciraja je 9.999,99 eur. Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja:

 • je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa,
 • je 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom

Roki za oddajo vlog

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.