Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo
19. december 2021 RazpisiSlovenski razpisi

Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) za gospodarstvo v obliki: – nepovratnih sredstev in/ali – kredita.

UPRAVIČENCI

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,

– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna.

UPRAVIČENI STROŠKI

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,

N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P – uvedba sistema upravljanja z energijo,

R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur ( de minimis). 

Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe. 

Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3%.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.