Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
EIC Accelerator Pilot (ex SME Instrument Faza 2)
02. avgust 2019 EU razpisi

EIC Accelerator Pilot (ex SME Instrument Faza 2)

Razpis je namenjen izključno mikro, malim in srednje velikim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte z visokim tveganjem vstopa na trg, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa je zagotoviti sredstva za raziskave in razvoj evropskim visoko tehnološkim podjetjem in start-upom.

PREDMET RAZPISA

EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) podpira mala in srednje velika podjetja z visokim tveganjem pri razvoju in trženju novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov, ki bi lahko spodbudili gospodarsko rast. EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) je namenjen inovatorjem s prelomnimi koncepti, ki bi lahko oblikovali nove trge ali vplivali na obstoječe v Evropi in po svetu. Konkurenca za podporo v okviru EIC Accelerator pilota (Instrument za MSP) je huda. Izbrana podjetja prejmejo tudi še poslovno usposabljanje za nadaljnji razvoj svoje inovacijske ideje in mentorstvo za vodstvo podjetja. Pomagajo jim pri povezovanju z drugimi upravičenci EIC Accelerator pilota (SME Instrument), z drugimi podjetji vseh velikosti ter s potencialnimi soinvestitorji in vlagatelji po vsej Evropi. Kot upravičenec v okviru predmetnega razpisa boste pridobili prepoznavnost in povečali svoje možnosti za uspeh na evropskem in mednarodnem trgu. EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) je zelo selektiven. Po končnem datumu 5. junija 2019 je mogoče financirati le prelomne koncepte v zadnji fazi pred vstopom na trg. Projekti, ki bodo financirani, predstavljajo najvišje tveganje in so najbolj prepričljivi. Projektne vloge bodo ocenjevali mednarodno renomirani strokovnjaki na področju tehnologij, poslovanja in financ.

Faza 2 vam pomaga razviti poslovni koncept v tržno pripravljen izdelek, storitev ali proces, usklajen s strategijo rasti vašega podjetja. Projektne aktivnosti lahko na primer vključujejo razvoj izdelkov / storitev, preskuse, oblikovanje prototipov, potrjevanje, predstavitev in testiranje v realnih okoliščinah ter replikacijo rešitve na različne trge. Če se projektne aktivnosti nanašajo predvsem na tehnološko inovacijo, je za primarno tehnološko inovacijo potrebna stopnja tehnološkega razvoja (TRL) 6 ali višje, ali enakovredno netehnološkim inovacijam. Aktivnosti, ki so bistvenega pomena za vaš inovacijski projekt, lahko izvedejo tudi zunanji strokovnjaki (podizvajalci).

Faza 2 ponuja podporo MSP, ki potrebujejo zadnjo vzpodbudo pred masovno proizvodnjo in vstopom na trg; MSP, ki želijo še naprej razvijati svojo rešitev, pa bo ponujeno tudi kombinirano financiranje (kombinacija nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala). Vaš predlog mora temeljiti na strateškem poslovnem načrtu, ki je bil razvit v okviru SME Instrument Faza 1, ali na drug način. V vašem projektnem predlogu je treba določiti pričakovani rezultat projekta in merila za uspeh ter pričakovane vplive na vaše podjetje v kakovostnem in količinskem smislu (npr. Na promet, zaposlovanje, velikost trga, upravljanje IP, prodajo, donosnost naložbe, dobičkonosnost in zlasti stopnjo dejavnika tveganja / zmanjševanja tveganja, ki je povezan s sofinanciranjem v okviru EIC Accelerator pilota).

Pozorni morate biti na zaščito in lastništvo intelektualne lastnine ter predložiti prepričljive dokaze ali ukrepe za zagotovitev možnosti komercializacije rešitve (t.i. „freedom to operate“). Prav boste morali v projektni vlogi obravnavati regulativne in standardizacijske težave.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Profitni MSP - mala in srednje velika podjetja, vključno z mladimi podjetji in start-up podjetji iz katerega koli sektorja. Sedež podjetja mora biti v državi članici EU ali pridruženi državi Horizon 2020.

Po presečnem datumu 5. junija 2019 bodo možne zgolj posamične* prijave profitnih  MSP s sedežem v državi članici EU ali pridruženi državi Horizon 2020.


* Pilot EIC Accelerator je shema, ki omogoča zgolj samostojne prijave (mono-beneficiary scheme). Ta pristop se uporablja tako, da si bo utrl pot do celovitega EIC Acceleratorja v okviru programa Obzorje Evropa (kjer se predlaga, da se usmeri na posamezne podjetnike).

UPRAVIČENI STROŠKI

Stroški osebja, materialni stroški, potni in namestitveni stroški, stroški zunanjih izvajalcev* in stroški opreme (sorazmerni delež amortizacije opreme)

* Aktivnosti, ki so bistvenega pomena za vaš inovacijski projekt, lahko izvedejo tudi zunanji izvajalci. Sklepanje pogodb s podizvajalci je sprejemljivo v obsegu, potrebnem za izvajanje predlaganih aktivnosti. Zunanji izvajalci lahko predstavljajo bistveni del izvajanja projekta, vendar ne smejo biti nesorazmerni v primerjavi z vsemi predvidenimi upravičenimi stroški. Zunanje izvajalce je treba izbrati po načelih „najboljše razmerje med ceno in kakovostjo“.

  1. Samo nepovratna sredstva (stopnja sofinanciranja 70%) med 0,5 in 2,5 milijona EUR.
  2. Pri možnosti kombiniranega financiranja je komponenta nepovratnih sredstev omejena na 2,5 milijona EUR v kombinaciji s kapitalsko komponento do 15 milijonov EUR. Pri prijavi lahko zahtevate večji ali manjši znesek, vendar morate le-tega ustrezno utemeljiti. Projektni predlogi, vključujejo aktivnosti do TRL 8, bodo financirani skozi nepovratna sredstva, ali po shemi kombiniranega financiranja. Aktivnosti blizu trga (tj. TRL 9 ali višje), se bodo financirale zgolj preko udeležbe v lastniškem kapitalu, vse dokler končni rezultat projekta ne vstopi na trg in se monetizira.

PREDMET RAZPISA

7. 10. 2020 - zadnji rok v tej finančni perspektivi. 

Projekti v povprečju trajajo od 12 do 24 mesecev, v izjemnih in upravičenih primerih pa je trajanje projekta lahko tudi daljše.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.