Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
5 oktober 2019

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022

Razpisnik:
Javna agencija SPIRIT
Datum objave:
04.07.2019
Rok za oddajo:
05.10.2019
Višina sofinanciranja:
50 %

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

UPRAVIČENCI

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  • ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in
  • želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali
  • nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Posebni pogoji: 

1.    Prijavitelj/partnersko podjetje je na dan 31. 12. 2018, zaposlovalo vsaj tri (3) osebe.

2.    Podjetje prijavitelja/partnersko podjetje mora biti ustanovljeno in delovati vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register).

3.    Prijavitelj/partnersko podjetje ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

4.    Partnerstva morajo biti sestavljena iz najmanj treh partnerjev.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije in sicer:

  • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
  • Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,
  • Stroški nastopa na sejmu,
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),
  • Stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),
  • Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

VIŠINA SREDSTEV

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago je 2.800.000 EUR.

Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate pojektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam