Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME
Nepovratna sredstva za raziskave in razvoj na Hrvaškem - subvencije lahko dobijo tudi podjetja iz drugih držav
24. maj 2016 Slovenski razpisi

Nepovratna sredstva za raziskave in razvoj na Hrvaškem - subvencije lahko dobijo tudi podjetja iz drugih držav

Hrvaškim podjetjem so na voljo nepovratna sredstva za raziskave in razvoj. Slovenska podjetja so lahko partnerji in prav tako dobijo subvencijo. Preberite pogoje.

Predmet razpisa

Cilj razpisa je spodbujanje razvoja novih proizvodov in storitev, tehnologij in poslovnih procesov preko povečanja zasebnega vlaganja v raziskovanje, razvoj in inovacije ter povečanje kapacitet podjetij za raziskovanje, razvoj in inovacije preko krepitve sodelovanja z institucijami za raziskovanje in razvoj. Razpis omogoča sodelovanje tudi podjetij iz drugih držav. 

Specifični cilj: Novi proizvodi in storitve, ki so rezultat razvojnih, raziskovalnih in inovativnih aktivnosti.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana na Hrvaškem ali imajo na Hrvaškem poslovno enoto oziroma podružnico. Delovati morajo najmanj 1 leto pred oddajo projektnega predloga.

Upravičeni partneri so:

 • podjetniki in/ali organizacije za raziskovanje in širitev znanja,
 • ki skupaj s prijaviteljem lahko doprinesejo k strokovnimi, finančnimi, izkušenjskimi in administrativnimi kapacitetami za izvedbo projekta,
 • ki niso prisotni na Hrvaškem trgu, vendar sodelujejo z največ 15 % upravičenih stroškov projekta. 

Maksimalno trajanje: 48 mesecev.

 • Prijavitelj lahko odda več projektnih predlogov. Število podpor, ki se mu lahko dodelijo, je neomejeno.
 • Izvedba projekta se ne sme začeti pred oddajo projektnega predloga. Izvedba projekta se mora začeti pred podpisom pogodbe o financiranju
 • Tema projekta mora biti usklajena s tematskimi področji Strategije pametne specijalizacije za Hrvaško:  

TEMATSKA PRIORITETNA PODROČJA

POD-TEMATSKA PRIORITETNA PODROČJA

ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

ENERGIJA IN OBNOVLJIVI VIRI

PROMET IN MOBILNOST

VARNOST

HRANA IN BIO-EKONOMIJA

Farmaceutika, bio-farmaceutika in proizvodnja medicinske opreme in aparatov

Energetske tehnologije, sistemi in oprema

Proizvodnja delov in sistemov visoke dodane vrednosti za cestna in železniška vozila

Kibernetična varnost

Trajnostna proizvodnja in predelava hrane

Zdravstvene storitve in nove metode preventivne medicine in diagnostike

Ekološke tehnologije, oprema in novi materiali

Ekološke prometne rešitve

Obrambne tehnologije in proizvodi dvojne namembnosti

Trajnostna proizvodnja in predelava lesa

Nutricionizem

Inteligentni transportni sistemi in logistika

Program protiminskega delovanja

HORIZONTALNE TEME

KET

ICT

Upravičeni stroški

1. Podpore za raziskovalno-razvojne projekte

Aktivnosti

Maksimalna intenzivnost podpore

Upravičeni stroški

Temeljno raziskovanje

100 %

 • Stroški plač raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega osebja, ki bo delalo na raziskovalnem projektu.
 • Stroški plač zaposlenih v znanstveno-raziskovalnih inštitucijah.
 • Indirektni stroški (najem, režijski stroški – do 15 % stroškov plač).
 • Stroški vodenja projekta (do 7 % stroškov plač oz. do 2 mio HRK).
 • Stroški repromaterijala, potrošne robe.
 • Stroški amortizacije opreme in inštumentov (pri partnerju so lahko v višini max. 50 % upravičenih stroškov)
 • Stroški pogodbenega raziskovanja, znanja, patentov in licenc.
 • Stroški svetovanja.
 • Stroški izdelave študije izvedljivosti.

Industrijsko raziskovanje

80 %

Eksperimentalni razvoj

60 %

Študija izvedljivosti

70 %

Projektni predlog je lahko sestavljen iz več kategorij upravičenih aktivnosti. Temeljno raziskovanje lahko prijavite le če prijavljate tudi industrijsko raziskovanje. Študija izvedljivosti ne more biti prijavljena posamično ampak samo kot nadaljevanje aktivnosti industrijskega raziskovanja in/ali eksperimentalnega razvoja v okviru istega projektnega predloga.

2. Regionalne podpore za vlaganje

Velikost podjetja

Maksimalna intenzivnost podpore

Upravičeni stroški

Mikro in mala

45 %

 • Vlaganje v laboratorije za raziskave in razvoj.
 • Nabava nove opreme in strojev.
 • Nematerialna vlaganja (do 50 % vrednosti materialnih vlaganj) – kupljena morajo biti od nepovezanih, tretjih oseb.

Srednja

35 %

Velika

25 %

Najmanj 25 % projekta mora biti sofinanciranega iz lastnih sredstev brez državnih podpor (iz poslovanja, z bančnim kreditom ipd.). 

Predmet razpisa

Višina sredstev razpisa je 748.000.000,00 HRK (cca. 100.000.000 EUR). Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.12.2019. Višina podpore na projekt je od 190.000 HRK (25.300 EUR) do 56.000.000 HRK (7,5 mio EUR).

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate pojektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam