Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Nepovratna sredstva za raziskave in razvoj na Hrvaškem - subvencije lahko dobijo tudi podjetja iz drugih držav

Datum objave: 24.5.2016
Rok za oddajo: 31.12.2019

Cilj razpisa

Cilj razpisa je spodbujanje razvoja novih proizvodov in storitev, tehnologij in poslovnih procesov preko povečanja zasebnega vlaganja v raziskovanje, razvoj in inovacije ter povečanje kapacitet podjetij za raziskovanje, razvoj in inovacije preko krepitve sodelovanja z institucijami za raziskovanje in razvoj. Razpis omogoča sodelovanje tudi podjetij iz drugih držav. 

Specifični cilj: Novi proizvodi in storitve, ki so rezultat razvojnih, raziskovalnih in inovativnih aktivnosti.

Vrste podpor

Višina sredstev razpisa je 748.000.000,00 HRK (cca. 100.000.000 EUR). Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.12.2019. Višina podpore na projekt je od 190.000 HRK (25.300 EUR) do 56.000.000 HRK (7,5 mio EUR).

1. Potpore za raziskovalno-razvojne projekte

Aktivnosti

Maksimalni intenzitet podpore

Upravičeni stroški

Temeljno raziskovanje

100 %

 •   Stroški plač raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega osebja, ki bo delalo na raziskovalnem projektu.
 •   Stroški plač zaposlenih v znanstveno-raziskovalnih inštitucijah.
 •   Indirektni stroški (najem, režijski stroški – do 15 % stroškov plač).
 •   Stroški vodenja projekta (do 7 % stroškov plač oz. do 2 mio HRK).
 •   Stroški repromaterijala, potrošne robe.
 •   Stroški amortizacije opreme in inštumentov (pri partnerju so lahko v višini max. 50 % upravičenih stroškov)
 •  Stroški pogodbenega raziskovanja, znanja, patentov in licenc.
 •  Stroški svetovanja.
 •  Stroški izdelave študije izvedljivosti.

Industrijsko raziskovanje

80 %

Eksperimentalni razvoj

60 %

Študija izvedljivosti

70 %

Projektni predlog je lahko sestavljen iz več kategorij upravičenih aktivnosti. Temeljno raziskovanje lahko prijavite le če prijavljate tudi industrijsko raziskovanje. Študija izvedljivosti ne more biti prijavljena posamično ampak samo kot nadaljevanje aktivnosti industrijskega raziskovanja in/ali eksperimentalnega razvoja v okviru istega projektnega predloga.

2. Regionalne podpore za vlaganje

Velikost podjetja

Maksimalni intenzitet podpore

Upravičeni stroški

Mikro i mala

45 %

 •   Vlaganje v laboratorije za raziskave in razvoj.
 •   Nabava nove opreme in strojev.
 •   Nematerijalna vlaganja (do 50 % vrednosti materijalnih vlaganj) – kupljena morajo biti od nepovezanih, tretjih oseb.

Srednja

35 %

Velika

25 %

Najmanj 25 % projekta mora biti sofinanciranega iz lastnih sredstev brez državnih podpor (iz poslovanja, z bančnim kreditom ipd.). 

Upravičenost projekta

 •    Maksimalno trajanje: 48 mesecev.
 •   Prijavitelj lahko odda več projektnih predlogov. Število podpor, ki se mu lahko dodelijo, je neomejeno.
 •   Izvedba projekta se ne sme začeti pred oddajo projektnega predloga. Izvedba projekta se mora začeti pred podpisom pogodbe o financiranju.
 •   Tema projekta mora biti usklajena s tematskimi področji Strategije pametne specijalizacije za Hrvaško:  

TEMATSKA PRIORITETNA PODROČJA

POD-TEMATSKA PRIORITETNA PODROČJA

ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

ENERGIJA IN OBNOVLJIVI VIRI

PROMET IN MOBILNOST

VARNOST

HRANA IN BIO-EKONOMIJA

Farmaceutika, bio-farmaceutika in proizvodnja medicinske opreme in aparatov

Energetske tehnologije, sistemi in oprema

Proizvodnja delov in sistemov visoke dodane vrednosti za cestna in železniška vozila

Kibernetična varnost

Trajnostna proizvodnja in predelava hrane

Zdravstvene storitve in nove metode preventivne medicine in diagnostike

Ekološke tehnologije, oprema in novi materijali

Ekološke prometne rešitve

Obrambne tehnologije in proizvodi dvojne namembnosti

Trajnostna proizvodnja in predelava lesa

Nutricionizem

Inteligentni transportni sistemi in logistika

Program protiminskega delovanja

HORIZONTALNE TEME

KET

ICT

Upravičenost prijaviteljev in partnerjev

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana na Hrvaškem ali imajo na Hrvaškem poslovno enoto oziroma podružnico. Delovati morajo najmanj 1 leto pred oddajo projektnega predloga.

Upravičeni partneri so:

 •   podjetniki in/ali organizacije za raziskovanje in širitev znanja,
 •   ki skupaj s prijaviteljem lahko doprinesejo k strokovnimi, finančnimi, izkušenjskimi in administrativnimi kapacitetami za izvedbo projekta,
 •   ki niso prisotni na HRvaškem trgu, vendar sodelujejo z največ 15 % upravičenih stroškov projekta. 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME