Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2012)

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 2.1.2013
Rok za oddajo: do 9.12.2013 ali do porabe sredstev
Predvidena višina sredstev: 5.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro in mala podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) v sodelovanju s SID -Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Pogoji za kandidiranje

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci)
  • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR. Upravičeni stroški niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5% p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške se upoštevajo izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov,…) in nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…). Upoštevajo se nezapadle in zapadle obveznosti do dobaviteljev, vendar slednje le do ročnosti 60 dni.

Nakup je dovoljeno izvesti  le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-končnim upravičencem. Prav tako se nakup ne sme izvesti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastnikom podjetja ali fizične osebe. 

Višina sredstev

Skupna višina razpisanih kreditov je 5.000.000,00 EUR, ki jih Sklad zagotavlja iz lastnih sredstev.

Roki za predložitev vlog v letu 2013

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Junij

14., 28.

11., 18., 25.

11.,18.,.25.

2., 15.

6., 20.

3., 17.

 

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

1., 8.

19., 26.

 9., 23.

 7., 21.

 4.,18.

 2., 9.

Javni razpis bo odprt do 9.12.2013  oz. do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 9.12.2013, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

AKTUALNA IZOBRAŽEVANJA

TIKO PRO s partnerji vabi na brezplačne dogodke

Brezplačne delavnice na temo nepovratnih sredstev, prodor na hrvaški trg ter možnosti financiranja na hrvaškem, projektno vodenje v praksi.
Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

  • 7.11.2015 - Horizon 2020
    V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
  • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
    Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
  • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
    Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
  • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
    Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
  • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
    Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME