Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Javni razpis E3URE-2013-1 - za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Datum objave: 6.9.2013
Rok za oddajo: 29.11.2013
Predvidena višina sredstev: 100.000 EUR
Višina sofinanciranja: od 30 % do 50 % upravičenih stroškov

Razpisnik: E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

Predmet javnega razpisa

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave,
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji,
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin,
 • programi izvajanja energetskih pregledov,
 • programi informiranja in ozaveščanja.

Upravičenci

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo:

 • občine,
 • podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

Možnost pogodbenega sofinanciranja.

Upravičeni stroški

1.     Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave:

 • projektiranje učinkovite razsvetljave in elementov,
 • visoko učinkovita fluorescentna svetila,
 • kompaktna fluorescentna svetila,
 • predstikalne naprave,
 • senzorji za vklop in izklop svetil,
 • montaža svetil,
 • visokotlačne natrijeve žarnice brez ohišja,
 • metal halogenidne žarnice brez ohišja,
 • LED svetilka vključno z ohišjem.

2.     Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije

TOPLOTNA ČRPALKA

 • toplotna črpalka zrak/voda,
 • bojler za sanitarno vodo,
 • električne instalacije,
 • povezave distribucijskih sistemov STV.

SPREJEMNIKI SONČNE ENERGIJE

 • sprejemniki sončne energije,
 • bojler za sanitarno vodo,
 • strojna vezava med sprejemniki ter med sprejemniki in  bojlerjem,
 • priključitev na distribucijski sistem in ostale instalacije.

3.     Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin

BIOMASA

 • nabava in vgradnja toplovodne kurilne naprave;
 • predelava obstoječega ali izdelava novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
 • nabava in vgradnja zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne opreme;
 • nabava in vgradnja vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje

PLIN

 • izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega plinovoda oz. plinohrama);
 • nabava in vgradnja enega ali več kotlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne povezave;
 • predelava obstoječih ali izdelava novih priključkov za dovod zraka in odvoda dimnih plinov;
 • izvedba oziroma prenova inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog;
 • nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata.

4.     Programi izvajanja energetskih pregledov

 • izvedba energetskega pregleda,
 • končno poročilo.

5.     Programi informiranja in ozaveščanja

 • organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja, ipd.);
 • izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibanke, brošure, priročniki, poučne knjige, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletne strani ali aplikacija);
 • organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse.

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30% za velika podjetja,
 • 40% za srednja podjetja,
 • 50% za mikro/mala podjetja ter občine in druge subjekte.

Razpoložljiva sredstva

Razpoložljiva sredstva: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 100.000,00 EUR.

 

Pošljite povpraševanje na info@tiko-pro.si.

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME