Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Javni razpis PETROLURE/2013/R3 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost

Datum objave: 25.10.2013
Rok za oddajo: 15.11.2013
Predvidena višina sredstev: 119.791 EUR
Višina sofinanciranja: do 50 %

Razpisnik: PETROL d.d., Ljubljana

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (ukrep U1);
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (ukrep U2);
 • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (ukrep U3);
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (ukrep U4);
 • izvedba energetskih pregledov (ukrep U5);
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (ukrep U6);
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (ukrep U7);
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju (ukrep U8)
 • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih (ukrep U9).

Upravičenci

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • občine,
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti)
 • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški za ukrep U3:

1.    Namen U1-A

Upravičeni stroški so: toplotna črpalka zrak/voda, hranilnik za sanitarno vodo, elektro material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme.

2.    Namen U1-B

 • Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak/voda: toplotna črpalka zrak/voda (zunanja in notranja enota), hranilnik toplote, elektro material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme.
 • Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja/voda:  toplotna črpalka zemlja/voda, vgradnja zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, zemeljski kolektor ali geosonda, hranilnik toplote, elektromaterial in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme.
 • Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda/voda:  toplotna črpalka voda/voda, izdelava vrtine, geosonda, hranilnik toplote, elektro material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme.

3.    Namen U1-C

Upravičeni stroški so: sprejemniki sončne energije, hranilnik toplote, elektro material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme.

Upravičeni stroški za ukrep U2:

 • nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk,
 • nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav,
 • rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v dokumentaciji operacije izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oz. cenejša od predelave,
 • nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje  ter opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave oz. samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave,
 • stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave,
 • stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje porabe električne energije za razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva razsvetljave.

Upravičeni stroški za ukrep U3:

1.    Namena U3-A in U3-B:

 • nabava in vgradnja naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka,
 • nabava in vgradnja sistema za distribucijo in prenos zraka z elementi za vpihavanje in odsesovanje ter krmilnimi elementi,
 • nabava in vgradnja sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode,
 • nabava in vgradnja sistema za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov.

2.    Namen U3-C:

Upravičeni stroški so: nabava in vgradnja hladilnih vitrin na obstoječe hladilne naprave v večjih prodajalnah z živilskim blagom.

Upravičeni stroški za ukrep U4:

1.    Nameni U4-A, U4-B, U4-C in U4-D:

 • nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oz. celotnega fasadnega sistema;
 • postavitev gradbenega odra;
 • odstranitev ali izravnava obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnja vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontaža starih okenskih polic;
 • obdelava špalet;
 • nabava in vgradnja okenskih polic.

2.     Nameni U4-E, U4-F, in U4-G:

 • nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materiala vključno s parno zaporo;
 • nabava in vgradnja paroprepustne folije oz. drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
 • zaključne obloge pri izolacije strehe, npr. mavčno kartonske plošče, lesene in druge obloge pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
 • pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev stari slojev, vgradnja nove hidroizolacije in izvedba estriha oz. druge zaključne obloge.

3.    Namen U4-H:

 • odstranitev obstoječih oken, balkonski vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabava in vgradnja novih skladno s smernico RAL montaže;
 • nabava in vgradnja senčil ob pogoju, da je izvedena tudi vgradnja novega stavbnega pohištva;
 • nabava in vgradnja okenskih polic;
 •  obdelava špalet.

Upravičeni stroški za ukrep U5:

 • izvedba energetskega pregleda. 

Upravičeni stroški za ukrep U6:

 • nabavo opreme;
 • montaža/instalacija in zagon sistemov;
 • svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme.

Upravičeni stroški za ukrep U7:

1.    Namen U7-A:

 • nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave,     
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov,           
 • nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne opreme,     
 • nabavo in vgradnjo vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.

2.    Namen U7-B:

 • izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega plinovoda oz. plinohrama),
 • nabava in vgradnja enega ali več kotlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne povezave, 
 • predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov za dovod zraka in odvoda dimnih plinov,           
 • izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog,         
 • nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata.

3.    Namen U7-C:

 • izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega plinovoda oz. plinohrama),
 • nabava in vgradnja gorilnika ter pripadajočih sistemov,
 • nabava in vgradnja kondenzacijske enote (ekonomizerja) ter pripadajočih sistemov,
 • predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov za dovod zraka in odvoda dimnih plinov,
 • izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog,
 • nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata.

Upravičeni stroški za ukrep U8:

 • nabava in vgradnja toplotne postaje z vsemi pripadajočimi inštalacijami ter ustrezne krmilne in varovalne opreme;
 • zamenjava črpalk s frekvenčnimi črpalkami;
 • izolacija cevi do uporabnikov z vrednostjo toplotne prehodnosti;
 • merilnik toplote;
 • montaža sistema,
 • nabava in vgradnja ventilov za uravnoteženje dvižnih vodov ter namestitev termostatskih ventilov.

Upravičeni stroški ne vključujejo elementov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema in ogreval.

Upravičeni stroški za ukrep U9:

 • nabavo programske opreme;
 • nabavo merilnih in regulacijskih sistemov in naprav;
 • montaža/inštaliranje in zagon sistemov;
 • svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme;
 • svetovalne storitve za namene uvedbe standarda.

Višina sredstev

Skupna višina sredstev za  finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 119.791,00 EUR.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:

 • presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbeništva;
 • presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;
 • presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte.

Pošljite povpraševanje na info@tiko-pro.si.

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME