Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Kje se bodo skrivala nepovratna sredstva v letu 2019?
10. februar 2019 Novice

Kje se bodo skrivala nepovratna sredstva v letu 2019?

V letu 2019 bo na voljo nekaj čez 300 mio eur nepovratnih sredstev. Nekaj razpisov je že odprtih, ostali pa nas še čakaj. Vas zanima za kakšne projekte bo letos možno dobiti nepovratna sredstva? 

Investicije

Na področju investicij bodo za slovenska podjetja v večini ugodni krediti, s subvencionirano obrestno mero in garancijo. V marcu pričakujemo razpis Slovenskega podjetniškega sklada, ki bo ponovno odprl razpis P1 PLUS. SID banka že ima različne posojilne sklade, od RRI les, MSP turizem, energetska učinkovitost, razvoj in investicije. Obrestna mera se določi na podlagi bonitetne ocene in zavarovanja, ki ga ponudi prijavitelj.

Za investicije v lesarstvu je že trenutno odprt razpis za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu, kjer so upravičeni stroški v nakup proizvodnih stavb, tehnološke opreme in plač novih zaposlenih. Razpis je namenjen za nove končne produkte in podjetja lahko dobijo do 0,5 mio nepovratnih sredstev in do 45% sofinanciranja. V aprilu bo ponovno odprt razpis za razvoj lesarstva na področju polproizvodov, kjer bodo upravičeni stroški za investicije in nove zaposlitve.

Investicije se bodo financirale tudi na ogroženih območjih, in sicer Pokolpje, Trbovlje, Hrastnik in Pomurje. V kolikor ima podjetje na teh lokacijah sedež ali poslovno enoto lahko dobi do 0,5 mio nepovratnih sredstev za gradnjo, obnovo ter nakup strojev in opreme.

Ne glede na lokacijo so lahko financirani tudi različni investicijski projekti na področju kmetijstva, kot na primer Ukrep 4.2, ki financira investicije na področju predelave in dodelave kmetijskih in živilskih produktov. Podjetja lahko dobijo do 3 mio nepovratnih sredstev oziroma do 40% sofinanciranja za ureditev objektov, nakup opreme, predelovalnega obrata, ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, namenski aparati za prodajo in podobno.

V kolikor ima podjetje višje investicijo od 2 mio eur in predvideva večje število novih delovnih mest obstajajo tudi posebni zakoni, ki omogočajo financiranje investicij. Investicije morajo biti na področju predelovalne, storitvene ali raziskovalno razvojne dejavnosti.

Energetske sanacije

Eko sklad ima odprt razpis za energetske sanacije, ki vključujejo različne ukrepe, ki omogočijo prihranke energije, kot na primer izolacija sten, tal in stropa, zamenjava oken, vrat, načina ogrevanja, elektromotorjev, sistemov odpadne toplote ipd. Razpis je namenjen podjetjem vseh velikosti, torej tako malim kot velikim in omogoča 20% sofinanciranja in do 80% investicije tudi ugodnega kredita z obrestno mero 3 mesečni euribor + 0% pribitka. Razpis spada v shemo »de minimis«, kar pomeni, da je višina nepovratnih sredstev omejena na 200.000 eur.

Turizem

Podjetja, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo in planirajo energetske sanacije se bodo v letošnjem letu lahko ponovno prijavila na razpis. V kolikor imajo podjetja v planu investicije, ki omogočajo energetsko in snovno učinkovitost, bodo lahko dobile do 70% sofinanciranja, vendar do 200.000 EUR, ker gre za podporo po shemi »de minimis«.

Ponovno se napoveduje razpis za integralni turistični produkti, kjer bo na voljo 2mio nepovratnih sredstev. Glavni namen razpisa je, da podjetja z razvojem inovativnih integralnih produktov lažje prodrejo na tuje trge ter s tem povečajo število nočitev tujih turistov v Slovenijo. Sofinanciranje bo načeloma do 75%.

Raziskave in razvoj

Na tem področju je trenutno še vedno odprt razpis RRI 2. sklop raziskovalno razvojni projekti TRL 6 -9, kjer lahko podjetja samostojno ali v konzorciju prejmejo od 100.000 do 500.000 eur nepovratnih sredstev. Glavni namen je, da se financira podjetja, ki imajo razvojne projekte v fazi prototipa in bodo z razpisom hitreje zaključili razvoj ter na trg ponudili nov produkt, proces ali storitev. Gre za do 45% sofinanciranje projektov  v trajanju do 2 let. Projekti morajo biti v povezavi s posameznimi tematskimi Akcijskimi načrti, ki so pripravljeni v okviru Strategije pametne specializacije v okviru SROP-ov.

Ponovno se tako kot vsako leto predvideva razpis Eureka, kjer lahko podjetja za razvoj novih produktov, storitev, procesov pridobijo do 100.000 eur letno oz. do 300.000 v treh letih. Podjetja se morajo povezati vsaj z enim tujim partnerjem, ki se enako prijavi v svoji državi s skupnim projektom. Prijavitelja morata tako najkasneje po zaključku projekta rezultat le-tega spraviti na trg.

Potrebno se je zavedati, da pri vseh razvojnih projektih zelo dobro predstavite inovativnost, predvsem z dobro analizo že obstoječega stanja na trgu ter primerjalno kje bo vaša nova rešitev boljša od obstoječega. Hkrati je potrebno razmišljati o širših učinkih, tržnem potencialu ter implementaciji.

Povečanje konkurenčnosti

V letošnjem letu bo veliko razpisov na področju tako imenovanih vavčerjih, in sicer za zaščito intelektualne lastnine, certifikate kakovosti in poslovne odličnosti, internacionalizacijo, prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, digitalizacija in omogočitvene tehnologije, krožno oz. zeleno gospodarstvo ter prototipiranje. Podjetja bodo lahko dobila do 30.000 eur letno za različne vavčerje s sofinanciranjem do 60%. 

Do 2022 je možno dobiti do 30.000 eur oz. 70% sofinanciranje za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja s tujimi trgi, in sicer elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe, krepitev kompetenc – usposabljanja, slednja je tudi obvezna aktivnost.

Do 2022 je odprt tudi razpis za nastope na mednarodnih sejmih v tujini, kjer lahko podjetje pridobi maksimalno 13.137 eur subvencije. V juniju se bo odprl razpis za partnerstva, katerega namen je vzpodbuditi partnerstva najmanj treh podjetij ter JR za krepitev blagovnih znamk. V februarju bo ponovno odprt razpis za poslovne klube. V marcu se bosta odprla razpisa za celovito podporo ukrepom digitalne transformacije, katerega namen je spodbuditi podjetja k celoviti digitalni transformaciji poslovnih procesov/produktov/storitev s postopno integracijo v vse faze poslovnega procesa in JR za Razvoj in implementacija upravljavskih kompetenc za digitalno transformacijo podjetij, ki bo omogočil pridobitev upravljavskih kompetenc na področju digitalne pismenosti, poznavanja ključnih naprednih tehnologij, razumevanja podatkov, poslovnih modelov in integracije poslovnih rešitev.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.