Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Kako v okviru prijave na razpis pripraviti dober finančni načrt
01. december 2017 Novice

Kako v okviru prijave na razpis pripraviti dober finančni načrt

Poslovni načrt je mnogokrat obvezni in ključni del projektne dokumentacije, ki jo mora podjetje pripraviti, če se želi prijaviti na razpis. 

Avtor: Karin Harb, Tiko Pro;

Vir: finance.si

Sestavljen iz več poglavji in podpoglavji – med pomembnejšimi in nemalokrat zahtevnejšimi pa je finančni načrt – poglavje namenjeno finančnim analizam podjetja in projekta. 

Finančni načrt

Glavni namen finančnega načrta je, da podjetje s projekcijami, ki jih v okviru načrta naredi, prikaže oceno svojega poslovanja v prihodnosti. Priporočljivo je, da finančni načrt vsebuje:

  • predračun denarnih tokov, 
  • bilanco uspeha in bilanco stanja, 
  • finančne kazalnike in 
  • ekonomiko podjetja. 

Cilj finančnega načrta je tudi ugotoviti finančni potencial zastavljenega projekta in terminski načrt doseganja rezultatov

Projekcija izkaza uspeha

V Izkaz uspeha so vključeni podatki o prihodkih, stroških poslovanja, stroških za nabavo blaga za prodajo ali materiala za proizvodnjo, proizvodnih stroškov, podatki o stroških financiranja poslovanja, stroških zaposlenih, itd. 

Bodite pozorni, da se bodo podatki iz posameznih poglavij poslovnega načrta v celoti ujemali s podatki, ki so predstavljeni v posameznih poglavjih. Ne pozabite na krajši zaključek omenjenega podpoglavja, ki naj vsebuje tudi kratek komentar pričakovanih rezultatov.

Pomembno je, da so pričakovani rezultati projekta realni – ko jih postavljate, imejte v mislih, da bodo stvarni in dosegljivi.

Ključni elementi v izkazu uspeha:

  • prihodki iz poslovanja (prihodki od prodaje proizvodov, prihodki od prodaje storitev in prihodki od prefakturiranih tujih uslug),
  • stroški za nabavo materiala (stroški z nabavo materiala, ki ga prodajate oz. vam služi kot repromaterial, stroški tujih uslug)
  • stroški poslovanja (materialni stroški neodvisni od obsega poslovanja – fiksni stroški, materialni stroški odvisni od obsega poslovanja – variabilni ali stalni stroški)
  • finančni stroški/prihodki (stroški za plačilo obresti za najete kredite in prihodki od danih kreditov).

Projekcije denarnih tokov

Ob finančnem načrtovanju projekta, se mnogo podjetnikov usmeri predvsem v dobičkonosnost - vendar je ravno na začetku poslovanja pomembneje, da ima podjetje na razpolago dovolj sredstev za pokrivanje tekočih obveznosti iz poslovanja. Nemalokrat se namreč zgodi, da je poslovanje dobičkonosno, podjetje pa kljub temu nima dovolj sredstev za plačevanje tekočih obveznosti. 

Povedano drugače – podjetje v okviru izvajanja projekta izdaja račune za opravljene storitve ali proizvode, vendar zaradi morebitnih (pre)dolgih rokov plačil, ne prejema (dovolj) denarja pravočasno, to pa vodi v nezmožnost pokrivanja vseh nastalih stroškov.

Zato je pomembno, da se projekcije denarnih tokov v začetni fazi projekta prikažejo na mesečni ravni, za kasneje faze projekta, ko pa se že načrtuje pozitivni denarni tok, pa so dovolj projekcije, ki prikazujejo poslovanje na letni ravni. 

Projekcije bilance stanja

Projekcije bilance stanja prikazujejo razporeditev denarnih sredstev in s tem ocenjevalcu projekta (poslovnega načrta) prikažejo za kaj boste potrebovali denarna sredstva in iz katerih virov (krediti bank ali drugih pravnih ter fizičnih oseb) lahko delno projekt krijete sami v prihodnje. Ocenjevalcem projekta bodo projekcije bilance torej pokazale, kako bo podjetje uporabljalo denarna sredstva v prihodnosti.

Pomembno je, da projekcije bilance stanja naredite na podlagi dejanske bilance stanja – ocenjevalci namreč preteklo poslovanje podjetja dosledno preverjajo pri različnih virih.

Pridobitev finančnih sredstev

V tem poglavju opredelite vse vlagatelje (banke, pravne osebe, fizične osebe, druge institucije), morebitne dolžniške vire financiranja, ki so lahko lastni (podjetje ustvarja dobiček in ga uporabi v prihodnjih letih za povišanje kapitala v podjetju) ali drugi (bančni krediti in obveznice, hipotekarni krediti, faktoring, lizing, itd.) in morebitna nepovratna sredstva (npr. črpanje evropskih sredstev) s katerimi boste financirali rast vašega podjetja.

Ko prikazujete načrtovane vire financiranja, je pomembno, da jih prikažete preudarno – v kolikor ocenite, da lastni viri za izvedbo projekta ne bod dovolj, brez zadržka dodajte možnost financiranja s pomočjo drugih virov. Ocenjevalce projekta namreč zanima vaša dolgoročna in predvsem realna zmožnost izvedbe želenega projekta.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.